فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٦١: ای ماه اختران تو اندر زمین مهند

ای مــاه اخــتــران تــو انــدر زمــیـن مــهـنــدوی شـاه چـاکران تـو در مملکـت شـهندآن رهـبــران کـه سـوی تـو خـوانـنـد خـلـق راگـر عـشـق تـو دلـیـل ن…

ای مــاه اخــتــران تــو انــدر زمــیـن مــهـنــدوی شـاه چـاکران تـو در مملکـت شـهند
آن رهـبــران کـه سـوی تـو خـوانـنـد خـلـق راگـر عـشـق تـو دلـیـل نـدارنـد گـمـرهـنـد
در روز زنــدگــانـی خــویـش آن بــد اخــتــرانبـی آفتـاب عشق تو شبـهای بـی مهند
در عشـق عـاجـزند چـو در جـنگ گربـه موشگـرگـان شـیر پـنجـه کـه درحـیله روبـهند
نـان جـوی چـون سـگـند پـراگـنده گـرد شـهرشـیرند عـاشـقـان کـه مقـیمـان درگـهند
بـرگو حـدیث عـشـق که این قوم خـفـتـه اندعیسی بـیار سرمه که این خلق اکمهند
قــومــی کــه در غــم تــو بــروز آورنـد شــبمـقـبـول نـزد تـوچـو دعـای سـحـرگـهـنـد
ازخـاک درگـه تـو کـه میمون تـر از همـاسـتسـازنـد طـایـری وچـو پـر بـر کـلـه نـهـنـد
ازبـهـر روی سـرخ تـو چـنـدیـن سـیـه گـلـیـمبــا جـامـه کـبـود دریـن سـبـز خـرگـهـنـد
یــوســف بـــرنــد در عــوض آب ســوی قــومبی دلو تشنگان که چو من بر سر چهند
برخوان هرکسی نه چو انگشت کاسه لیسکـز لـقـمـه مـراد هـمـه دسـت کـوتـهـنـد
رد کـرده انـد هـر چـه درو نـیـسـت بــوی تــوآنـهـا کـه رنـگ یـافـتـه صـبـعـت الـلـهـنـد
اشــجــار طــور قـرب (و)زتأثــیـر نـور عـشــقناری کـه گـوید (انی اناالـلـه) بـرین رهند
بــاخـلـق آشـنـا شـده چـون سـیـف بـهـر تـوبـیگـانه زآن شـدند کـه از خـویش وارهند
آگـه نـبــود از مـی عــشــق تــوآنـکـه گـفـت(هین دردهید بـاده کـه آنـها کـه آگـهنـد)

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج