فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٥٥٤: ایا رخت زگریبان قمر برآورده

ایـــا رخـــت زگـــریــبـــان قـــمـــر بـــرآوردهخـط لب تـو نبـات از شـکر بـرآوردهبـدید روی تـو خـورشـید گـفـت رنگ رخـشگلیسـت سـرخ زروی قـمر بـرآورده…

ایـــا رخـــت زگـــریــبـــان قـــمـــر بـــرآوردهخـط لب تـو نبـات از شـکر بـرآورده
بـدید روی تـو خـورشـید گـفـت رنگ رخـشگلیسـت سـرخ زروی قـمر بـرآورده
در آیـنـه چـو خـط سـبــز بــر لـبــت بــیـنـیزمـردی شـمـر از لـعـل تـر بـرآورده
بـگـیـر آیـنـه یـی چـون رخ تـو در عـرقـسـتبـدسـت و، آب زآتـش نگـر بـرآورده
گلاب گلشـن فـردوس خـورده تـا چـو رخـتدرخت روضه حـسنت زهر بـرآورده
بــعـهـد جــلـوه طـاوس حـسـن تــو گـرچـهجـماعتـی چو تـذروند سر بـرآورده
اگـرچـه هـمـچـو مـگـس بـر هوا کـنـد پـروازنه همچـو مرغ بـود مور پـر بـرآورده
دل چــو مـرغ مـن از عـشــق دانـه خــالـتخروس وار فغان هر سحـر بـرآورده
مـقـام بــا شــرف کـعـبــه کـی بــود هـرگـزوگر چو کعبـه بـود از صبـور بـرآورده
نشانده یوسف حسن توصد چو من یعقوببــکـنـج کـلـبـه احـزان ودر بــرآورده
زچشم مست تـو در کوی تو چو مدهوشانشراب عشق مرا بی خبـر بـرآورده
چـو صبـح داعی عشقت بـر آسـمان وجـوداز آفـتــاب مـرا پــیـشــتــر بــرآورده
بـــرای روز نــیــاز تـــو ســیــف فــرغــانــیزبــحـر طـبـع هـزاران گـهـر بـرآورده
بـــغــیــر بـــنــده زضــرابـــخـــانــه خـــاطــرگدا که دید بـدین سـکه زر بـرآورده
بــــوصــــف تــــو دگـــری گـــر بــــرآورد آوازنه چون مناره بلندست هر برآورده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج