فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٥٣: وقت آن شد که خضر گوید و مردم دانند

عاشقان را که دل مرده زعشقت زنده استتـو چو جانی وهمه بـی تـو تـن بـی جانندشـود از شـعـلـه جـهانسـوز چـراغ خـورشـیدگر چو شمع قمرش بـا تو شبـی بـنشانندطـ…

عاشقان را که دل مرده زعشقت زنده استتـو چو جانی وهمه بـی تـو تـن بـی جانند
شـود از شـعـلـه جـهانسـوز چـراغ خـورشـیدگر چو شمع قمرش بـا تو شبـی بـنشانند
طـوطـیانـی کـه بـیاد تـو دهان خـوش کـردنـدازبـر خـویش شـکر را چـو مگس می رانند
خوب رویان همه چون انجم و خورشید تـوییهـمـه از پــرتــو رخــسـاره تــو پــنـهـانـنـد
خـرد وعـشـق اگـر چـه نـشـود بـا هم جـمـعمـبـتـلـای غـم عـشـق تـو خـرد مـنـدانـنـد
گــر رســد تــیـر بــلـایـی زکــمـان حــکــمـتعاشـقان همچـو سـپـر روی نمی گردانند
عاشـقانرا که چـو من دسـت بـزر می نرسـدسر آن هست که در پای تو جان افشانند
عمر عـشـاق تـو مانند نمازسـت ای دوسـتلـاجـرم در همـه ارکـانش تـرا مـی خـوانند
دعــوی چــاکــری تــو چــو مــنـی را نـرســدکــه غــلــامــان تــرا بــنــده خــداونـدانـنـد
این لـطـایف کـه در اوصـاف تـو من می گـویمهوس آن همـه را هـسـت ولـی نـتـوانـنـد
ســیـف فـرغــانـی از حــرمـت نـام یـارســتگـر نـویسـنـد سـخـنـهـای تـرا ور خـوانـنـد
وقـت آن شـد کـه خـضـر گـوید و مـردم داننـدکـه تــویـی آب حـیـات و دگـران حـیـوانـنـد
اهل صـورت همـه از مـعـنی تـو بـی خـبـرنـدواهل مـعـنی همـه در صـورت تـو حـیرانند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج