فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٥٥٢: طریق عشق جانان چیست در دریای خون رفتن

طریق عشق جـانان چیست در دریای خون رفتـنمدان آسان که دشوارست ره بـی رهنمون رفتـنگــرت هـمـت بــدون او فــرو آمـد بــرو مـنـشــیـنکـه راه عـشـق نـتـوانـ…

طریق عشق جـانان چیست در دریای خون رفتـنمدان آسان که دشوارست ره بـی رهنمون رفتـن
گــرت هـمـت بــدون او فــرو آمـد بــرو مـنـشــیـنکـه راه عـشـق نـتـوانـی بـهـمـتـهـای دون رفـتـن
نـیـایـی در ره مـردان مـگــر کــز خــود بــرون آیـیوگر همت شـود مرکـب تـوان از خـود بـرون رفـتـن
اگـر انـدیـشـه هـر کـس بـرون آری ز دل زآن پـسهمـه کـس را چـو اندیشـه تـوانی در درون رفـتـن
بـراه آنگـه رود مرکـب کـه گیرند از وی اشـکـالشزخـود اشـکـال بـرگـیری نـیـامـد زین حـرون رفـتـن
اگـر چـون خـاک ره خـود را بــزیـر پــای سـیـر آریتــوانـی بــر هـوا آنـگـه چــو چــرخ آبــگـون رفـتــن
زبــهـر بــار عـشـق اوتــو خـود را گـاو گـردون کـنکه بـی این نردبـان نتـوان بـرین گردون دون رفتـن
نگویم بعد ازین کز خود چو موی از پوست بیرون آکه این دشوار و آسانست اندر رگ چو خون رفتن
ور این حـالت میسـر شـد بـیاسـا سـیف فرغـانیکـه رنج مـرکـب و مـردسـت از منزل فـزون رفـتـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج