فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٥٠: ای ز زلفت حلقه یی بر پای دل

ای ز زلفـت حـلقه یی بـر پـای دلگـر دریـن حـلـقـه نـبــاشـد وای دلهـرکـرا ســودای تــو در ســر بــوددر دو کـونش مـی نگـنجـد پـای دلغـرقـه گـرداب حــیـر…

ای ز زلفـت حـلقه یی بـر پـای دلگـر دریـن حـلـقـه نـبــاشـد وای دل
هـرکـرا ســودای تــو در ســر بــوددر دو کـونش مـی نگـنجـد پـای دل
غـرقـه گـرداب حــیـرت از تــو شـدکـشــتــی انـدیـشــه در دریـای دل
آن سـعـادت کـو که بـتـوانیم گفـتبـا تـو ای شـادی جـان غـمهای دل
نـه دلــم را در غــمـت پــروای مـننـه مـرا در عــشــق تــو پــروای دل
رفتـه همچـون آب در اجـزای خـاکآتـــش عــشــق تــو در اجــزای دل
چـون غمت را غیر دل جـایی نبـودهست دل جای غم و غم جای دل
هر دو عـالم چـیسـت نزد عـارفـانذره یی گم گشـتـه در صحـرای دل
سیف فرغانی چو حلقه بسته دارجـان خـود پـیوسـتـه بـر درهای دل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج