فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٤٧: اول نظر که سوی تو جانان نظر کند

اول نـظـر کـه ســوی تــو جــانـان نـظـر کـنـدعشق از دل تـو دوسـتـی جـان بـدر کندآخــر بــچــشــم تــو زفــنـا مــیـل درکــشــدتــا دل بــچــشــم او بـ…

اول نـظـر کـه ســوی تــو جــانـان نـظـر کـنـدعشق از دل تـو دوسـتـی جـان بـدر کند
آخــر بــچــشــم تــو زفــنـا مــیـل درکــشــدتــا دل بــچــشــم او بــرخ او نـظــر کـنـد
عشق ار تـرا زنقش تـو چـون سیم کرد پـاکزآن بـرد سـکـه تـو کـه کـارت چـو زر کـند
تــیـغ قـضــاســت تــیـر غـم او وایـن عـجــبکــنـدر درون بــمـانـد وز آهـن گـذر کــنـد
با عاشقان نشین که چو خود عاشقت کنندبـیگانه شو زخـویش که صحـبـت اثـر کند
بــاری در آبــمــجــلــس مــا تــا بــیـک قــدحساقی عشقت از دو جهان بی خبـر کند
صـحـبـت مـکـن بـغـیر کـه دنیا طـلـب شـویعـیسـی پـرسـت بـندگی سـم خـر کـند
هـــمـــت بـــلـــنـــد دار کـــه پـــرواز در هــواعـاشـق بـبـال همـت و عـنقـا بـپـر کـنـد
هـم دسـت او کـسـی نـبـود زآنـکـه دیـگـریدر راه دوسـت سـیـر بــپـا او بـسـر کـنـد
هرجـان نـه اهل ذوق ونه هر خـاک زر شـودهردل نه عاشـقی ونه هر نی شکر کند
نـزهت همـیشـه بـاشـد ونعـمـت بـود مـدامهر شـاخ اگـر گـل آرد و هر گل ثـمر کـند
هـرکــو نـه راه عــشــق رود در پــیـش مــروواثـق مـشـو کـه کـور تــرا دیـده ور کـنـد
ازخـود سـفـر نکرده بـدو چـون رسـند سـیفآنکس رسد بدوست که ازخود سفر کند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج