فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٤٠: هرچه غیر دوست اندر دل همی آید ترا

هـرچــه غــیـر دوســت انـدر دل هـمـی آیـد تــراجـمله ناپـاکسـت وتـو پـاکی نمی شـاید تـراورتــو ذکــر او کــنـی هـرگـه کــه ذکــر او کــنـیغــافـلـی از…

هـرچــه غــیـر دوســت انـدر دل هـمـی آیـد تــراجـمله ناپـاکسـت وتـو پـاکی نمی شـاید تـرا
ورتــو ذکــر او کــنـی هـرگـه کــه ذکــر او کــنـیغــافـلـی ازوی گـر از خــود یـاد مـی آیـد تــرا
زهـر بــا یـادش زیـان نــکــنــد ولــی بــی یـاد اوگـر خـوری تـریاک هـمـچـون زهـر بـگـزاید تـرا
گر دلت جـانان خـوهد میل دل از جـان قـطـع کنوردلت جـان می خوهد جـانان نمی بـاید تـرا
تــا بــهـر صـورت نـظـر داری بــمـعـنـی تـیـره ایصـیقـلـی چـون آینـه چـنـدان کـه بـزدایـد تـرا
ور زخــاک کـوی او یـک ذره در چــشــمـت فـتــدآفــتــابــی بــعــد ازآن انــدر نـظــر نــایـد تــرا
چـهره معنی چـو نبـود خوب زشتـی حـاصلستهـر نـفـس کـز جـان تـو صـورت بــیـارایـد تــرا
تـا تـو تـن را خادمی جان از تـعب آسوده نیستخـدمـت تـن تـرک کـن تـا جـان بـیـاسـاید تـرا
ور گشایش می خـوهی بـر خود در راحـت بـبـندکـین در ار بـر خـود نبـندی هیچ نگـشـاید تـرا
از بـــرای نــیــش زنــبــورش مــهــیــا داردســتگـر زشـیـریـنـیـش انـگـشـتـی بــیـالـایـد تــرا
بـر سر این کوی می کن پای محکم چون درختورنه هر بـادی چو خس زین کوی بـر بـاید ترا
گر هزاران دم زنی بـی عشق جـمله بـاطلسـتجهد کن تـا یک نفس عشق ازتو بـر بـاید تـرا
تــا زتــو دجــال نـفـسـت را خــر انـدر آخــرسـتتـو نه ای عـیسـی اگـر مـریم همـی زاید تـرا
شرع می گوید که طاعت کن ولیکن نزد دوستطاعت آن باشد که عشق دوست فرماید ترا
چون کنی درهرچه می بینی نظر از بـهر دوستدوسـت انـدر هـرچ بـیـنـی روی بـنـمـایـد تـرا
اندرین راهی کـه مشـتـاقـان قـدم از جـان کـنندسر بـجـایش نه چو کفش از پـا بـفرساید تـرا
سـیف فرغـانی کمال عـشـقت ار حـاصـل نشـدغـیـر نـقـصـان بـعـد ازین چـیزی نـیفـزایـد تـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج