فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٣٨: ای چون گل نو بتازه رویی

در گلشن حسن چون تو کس نیستمعروف چـو گل بـخوب روییمــن تــنــگ دلــم چــو غــنــچــه وتــولاله رخـی و بـنفشـه موییمــوی تــو بــر آن زمــیــن کــه افــ…

در گلشن حسن چون تو کس نیستمعروف چـو گل بـخوب رویی
مــن تــنــگ دلــم چــو غــنــچــه وتــولاله رخـی و بـنفشـه مویی
مــوی تــو بــر آن زمــیــن کــه افــتــاداز خـاک نرفت مشـک بـویی
مــا آن تـــوایــم وجـــمــلــه گــویــنــدتـو آن کئی هـمـی نـگـویـی
گــم شـــد دل صـــد هــزار عــاشـــقتـو خود دل عاشقی نجویی
دســتــت نــرســد بـــدامــن ســیــفتا دست زخویشتن نشویی
ای چـــون گـــل نـــو بـــتـــازه رویـــیبـر روی تو ختـم شد نکویی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج