فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥١٨: چون قهرمان عشق تو با هر که کین کند

چـون قـهرمـان عـشـق تـو بـا هر کـه کـین کـنـدگـر آسـمـان بـود بــدو روزش زمـیـن کـنـدعـشـقـت که کفـر پـیش وی ایمان کند درسـتاز حــسـن لـشـکـر آرد وتــ…

چـون قـهرمـان عـشـق تـو بـا هر کـه کـین کـنـدگـر آسـمـان بـود بــدو روزش زمـیـن کـنـد
عـشـقـت که کفـر پـیش وی ایمان کند درسـتاز حــسـن لـشـکـر آرد وتــاراج دیـن کـنـد
خورشید روی تو که جهان چون بهشت ازوستهر ذره را ز حـسـن بـه از حـور عـین کـنـد
خـورشـید چـون بـسـاط زمـین پـی سـپـر شـودگر حـسن بـهر شاه رخـت اسب زین کند
نـبــود بــحــســن چــون رخ تــو گـرچــه آفـتــاباز لـالـه روی سـازدواز گـل جــبــیـن کـنـد
در تــیـر مــه زبــاد خــزان نـرگــس ایـمــنـســتگـر در بـهـار شـاخ شـکـوفـه چـنـین کـنـد
هــرگــز نــکـــرد دامــن وصـــل تـــرا بـــچـــنــگالا کـسـی که دسـت تـو در آسـتـین کـند
یوسـف رخـا تـویی کـه سـلـیمان ملـک حـسـنبـر خـاتـم خـود از لـب لـعـلـت نگـین کـنـد
فـتــنـه کـه تــیـغ او مـژه هـمـچــو تــیـر تــسـتانـدر کـمـان ابـروی شـوخـت کـمـین کـنـد
در پــــیـــش روی دلــــبــــر رومـــی نـــژاد مــــاآن نقش خوب نیست که نقاش چین کند
هـمـچـون مـگـس زپـیش شـکـر سـیف را مـراننـحـلـی بـبـایدت کـه گـلـی انگـبـین کـنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج