فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٠٥: ای گشته طالع ازرخ تو آفتاب حسن

ای گـشــتــه طـالـع ازرخ تــو آفـتــاب حــســندایــم فــروغ آتـــش رویــت زآب حـــســندیدم رخ چو آتشت ای دوست چشمه ییستهم آب لطـف در وی وهم آفـتـاب حـ…

ای گـشــتــه طـالـع ازرخ تــو آفـتــاب حــســندایــم فــروغ آتـــش رویــت زآب حـــســن
دیدم رخ چو آتشت ای دوست چشمه ییستهم آب لطـف در وی وهم آفـتـاب حـسـن
گــاهــی رخــت خــراج ســتــانــد زمــاه وگــاهخـورشـید را زکـات دهد از نصـاب حـسـن
هـر صـبــحــدم رخ تــو بــمـفـتــاح نـور خـویـشبــر روی آفـتــاب کـنـد فـتـح بــاب حـسـن
خــورشـیـد آسـمـان جــمـالـی وازتــو هـسـتطـالع مه ملاحـت وثـاقب شـهاب حـسـن
مـه کــز رخــت شــود شــب انـجــم نـمــای راذره چـو آفـتــاب بــود در حـسـاب حـسـن
بـــا ســـایـــه ذره اگـــر هـــم عـــنـــان شـــودبــاآفــتــاب پــای نـهـد در رکــاب حــســن
بـــا روی چــون بــهــشــت پــر از نــور تــا ابــدمـانـنـد حـور ایـمـنـی از انـقـلـاب حــسـن
بـــر آســـمــان صـــورتـــت ای مــاه نــیــکــواناسـتـاره ایمـنـسـت بـروز ازذهاب حـسـن
مــارا غــذا بــرآن لــب شــیـریـن حــوالــه کــنزیـرا زلـطـف حـاشـیه دارد کـتـاب حـسـن
بـا دو حـجـاب سـیـف نـبـینـی جـمـال دوسـتتو در حجاب عشقی واو در حجاب حسن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج