فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٠١: نسیم باد بهاری گر اتفاق افتد

در شهور سنه خمس وسبعمائه شیخ نجم الدین اردبیلی وشمس الدین وراوی بدین ضعیف رسیدند والتماس این (دو)غزل کردند، گفته آمد:نسـیم بـاد بـهاری گـر اتـفـاق افـ…

در شهور سنه خمس وسبعمائه شیخ نجم الدین اردبیلی وشمس الدین وراوی بدین ضعیف رسیدند والتماس این (دو)غزل کردند، گفته آمد:
نسـیم بـاد بـهاری گـر اتـفـاق افـتـدکـه ره گذار تـو بـر جـانب عـراق افـتـد
چو بگذری بسر کوی یار من برسانسـلام من اگرش هیچ بـر مذاق افتـد
بـدان نـگـار کـه گـرمـاه روی او بـینـدشـب چـهارده ازشرم در محـاق افتـد
وگر بـپـرسـدت از حـال و روزگـار دلمبفرصت ار نفسی با تو هم وثاق افتد
بـگو چـگونه بـود حـال آنکه دور از تـوزآب وصــل تــو درآتــش فــراق افــتــد
دلش گداخـتـه از راه دیدگان بـچـکـدچودر حدیث تـوبـا وصف اشتیاق افتـد
بـیـادگـار دل تـنـگ مـا نـگـه مـی دارکه بـاز وصـل من وتـوکی اتـفاق افتـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج