فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٥٠٠: دردمندان غم عشق دوا می خواهند

دردمــنــدان غــم عــشــق دوا مــی خــواهـنــدبــامـیـد آمــده انـد از تــوتــرا مـی خــواهـنـدروز وصــل تــو کـه عـیـدســت ومـنـش قـربــانـمهرسحر چون…

دردمــنــدان غــم عــشــق دوا مــی خــواهـنــدبــامـیـد آمــده انـد از تــوتــرا مـی خــواهـنـد
روز وصــل تــو کـه عـیـدســت ومـنـش قـربــانـمهرسحر چون شب قدرش بدعا می خواهند
انـدرین مـمـلـکـت ای دوسـت تـوآن سـلـطـانـیکـه ملـوک ازدر تـو نان چـو گـدا می خـواهند
بــلـکــه تــا بــرســر کــوی تــو گــدایـی کــردیـمپـادشـاهان همـه نان از در مـا مـی خـواهند
زآن جــمـاعـت کـه زتــو طـالـب حــورنـد وقـصـوردر شگفتـم که زتـو جـز تـو چـرا می خـواهند
زحـمـتــی دیـده هـمـه بــرطـمـع راحــت نـفـسطـاعـتـی کـرده وفـردوس جـزا مـی خـواهند
عــمـل صــالــح خــود را شــب وروز از حــضــرتچـون متـاعی که فروشـند بـها می خـواهند
عـاشـقـان خـاک سـر کـوی تـو ایـن هـمـت بـینکـه ولـایـت زکـجـا تــا بــکـجـا مـی خـواهـنـد
عاشقان مرغ و هوا عشق وجهان هست قفسبــا قـفـس انـس نـدارنـد هـوا مـی خـواهـنـد
تــو بـــدســت کــرم خــویــش جــدا کــن ازمــنطبـع ونفسی که مرا از تـو جـدا می خواهند
عـالـمـی شــادی دنـیـا وگـروهـی غـم عـشــقعـاقـلـان نعـمـت وعـشـاق بـلـا می خـواهند
سـیف فـرغـانـی هر کـس کـه تـو بـینـی چـیزیازخـدا خـواهـد واین قـوم خـدا مـی خـواهنـد
در عـــزیــزان ره عـــشـــق بـــخـــواری مــنــگــربـنـگـر این قـوم کـیانـنـد و کـرا مـی خـواهنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج