فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤: مرغ دلم صید کرد غمزه چون تیر او

مــرغ دلــم صـــیــد کــرد غـــمــزه چـــون تـــیــر اولشـکر خـود عـرض داد حـسـن جـهان گیر اوبــاز ســپــیـدســت حــســن طــعــمـه او مـرغ دلشیر سـیاه…

مــرغ دلــم صـــیــد کــرد غـــمــزه چـــون تـــیــر اولشـکر خـود عـرض داد حـسـن جـهان گیر او
بــاز ســپــیـدســت حــســن طــعــمـه او مـرغ دلشیر سـیاهسـت عشـق بـا همه نخـجـیر او
عـشـق نـمـاز دلـسـت مـسـجــد او کـوی دوسـتتــرک دو عــالــم شــنــاس اول تــکــبــیـر او
هـسـت وضـوش آب چــشـم روز جــوانـیـش وقـتفـوت شـود وصـل دوسـت از تــو بــتأخـیـر او
عشق چو صبحست دید روی چو خورشید دوستبـر دل هـرکـس کـه تـافـت نـور تـبــاشـیـر او
خـمـر الـهیسـت عـشـق سـاقـی او دسـت فـضـلبــی خــبــری از دو کــون مــبـــداء تأثــیــر او
عـشـق چــو آورد حــکـم از بــر ســلـطـان حــسـندر تــو عــمــلــهـا کــنــد حــزن بــتــقــریـر او
عـشـق جــوان نـو رســیـد تــا چــو خــرابــات شـدخــانـقـه دل کـه بــود عــقــل کـهـن پــیـر او
درکـش ازیـن سـلـسـلـه پــای دل خــویـش ازآنـکحــلـقـه اول بــلـاســت بــر ســر زنـجــیـر او
مـرغ دل عـاشـقـســت آنـکـه چــو قـصـدش کـنـیزخـم خـوری چـون هـدف از پــر بــی تــیـر او
گـر تـو نـدانـی کـه چـیسـت این همـه نـظـم بـدیعدوست بحسن آیتیست وین همه تفسیر او
ورنــه تـــو بـــیــدار دل حــال چــو مــن خــفــتــه راخـواب پـریشـان شـمـار وین همـه تـعـبـیر او
زمــزمــه شـــعــر ســـیــف نــغــمــه داودیــســـتنـفــخــه صــور دلــســت صــوت مــزامـیـر او

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج