فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٩٧: هرچند لطف عادت آن نازنین بود

هـرچـنـد لـطـف عـادت آن نـازنـیـن بــودبــا جـمـلـه مـهـر ورزد وبــا مـا بــکـیـن بـودرویـش درآب آینـه بـینـد نـظـیـر خـویـشحـد جـمـال وغـایـت خـوبــی…

هـرچـنـد لـطـف عـادت آن نـازنـیـن بــودبــا جـمـلـه مـهـر ورزد وبــا مـا بــکـیـن بـود
رویـش درآب آینـه بـینـد نـظـیـر خـویـشحـد جـمـال وغـایـت خـوبــی هـمـیـن بــود
مـانـنـد رنـگ داده صـبـاغ صـنـع نیسـتصـورت کـه نـقـش کـرده نـقـاش چـین بـود
معـنی لـعـل وقـیمت یاقـوت کـی دهندمر شـمع را کـه صـورت نقـش از نگین بـود
در دلبـران شمایل آن دلستـان کجاستدرخــاک کـی لـطــافــت مـاء مـعــیـن بــود
در گـیـسـوی بـتـان نـبـود تـاب زلـف یـاردر ریسـمـان چـه قـوت حـبـل الـمـتـین بـود
ای دوست بـا رخ تو چه باشد چراغ ماهشـب را چــه روشـنـایـی نـور مـبــیـن بــود
لعـل لب تـو گنج گهر را بـها شـکـسـتخــرمـهـره را چــه قـیـمـت در ثــمـیـن بــود
بـرخـاسـتـن زجـان وجـهان از لوازمستهر کس خوهد که باتو دمی همنشین بود
گوید خرد که بهر کسی ترک جان مکناین رسم عشق بـاشد وآن حـکم دین بـود
کس نیست در زمانه که بـاتـو بـنیکوییچــون مـه بآفــتــاب بــخــوبــی قـریـن بــود
گــردون نــدیــد ومــادر ایــام هــم نــزادآنرا که حـسـن وشکل وشمایل چـنین بـود
چـندانکه سیف گفت سخن کرد ذکر تـوهرجـا کـه نـحـل شـمـع نـهاد انـگـبـین بـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج