فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٨٤: ایا نموده دهانت زلعل خندان در

ایـا نـمــوده دهـانــت زلــعــل خــنــدان درسـخـن بـگو وازآن لعـل بـرمن افشـان درغـلـام خـنـده شـدم کـو روان وپــیـدا کـردتـرا زپـسـتـه شـکـر وزعـقـیق…

ایـا نـمــوده دهـانــت زلــعــل خــنــدان درسـخـن بـگو وازآن لعـل بـرمن افشـان در
غـلـام خـنـده شـدم کـو روان وپــیـدا کـردتـرا زپـسـتـه شـکـر وزعـقـیق خـندان در
بـخـنده از لـب خـود پـرشـکـر کـنی دامـنمـرا چـو چـشـم در انـدازد از گـریـبـان در
دهانت گاه سـخـن تـا نبـیند آن کـو گفـتکه کسـی بـشـهد نپـرورد در نمکدان در
چـو چـشـمـه خـضـر انـدر مـیـان تـاریکـیلـب تــو کــرده نـهـان انـدرآب حــیـوان در
سؤال بـــوســه مــارا زلــب جــوابـــی دهبــزیـر لـعـل چــوشــکـر مـدار پــنـهـان در
دلــم مـفــرح یـاقــوت یـابــد آن ســاعــتکــه از دهــان تــوآیــد مــرا بـــدنــدان در
بـچون تو محتشمی بی بها سخن ندهمبـده زلـعـل شـکـربــار قـنـد وبـسـتـان در
دهانت مـعـدن لؤلـوسـت بـا همه تـنگـیبـده زکـات کـه مسـتـظـهری بـچـندان در
بـدسـت من گهر وصـل خـویش اکـنون دهکه هسـت در صـدف قالب من ازجـان در
حـصول گوهر وصل تـو سخت دشوارستبـدست همچـو منی خـود نیاید آسان در
گرازلبـت بسخن بوسه یی خوهم ندهیشکرگران چه فروشی چـوکردم ارزان در
غـم تـو در دلم آمد حـدیث من شـد نظـمچـو در دهان صدف رفت گشت بـاران در
مـرا چــه قـدر فـزایـد ازیـن سـخـن بــرتــوکه در طویله تو با شبه است یکسان در
سخن درشت چو کردم خرد بنرمی گفتغلط مکن که نساید کسی بـسوهان در
بــنـزد تــو سـخــن آورد سـیـف فـرغـانـیکسـی بـمصر شکر چـون بـرد بـعمان در
زشـاعـران سـخـن عـاشـقـان جـان پــرورطـلب مکن که زهر بـحـر یافـت نتـوان در

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج