فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٤٨٢: دلم ببوسه شکر خواست زآن لب چو عقیق

دلم ببوسه شکر خواست زآن لب چو عقیقولـیک نـیـسـت مـرا دولـت وتـرا تـوفـیقبــکــارگــاه جــمــال تــو در هـمــی ســازنـدسمن بـبوی بـنفشه شکر بـرنگ عقیقم…

دلم ببوسه شکر خواست زآن لب چو عقیقولـیک نـیـسـت مـرا دولـت وتـرا تـوفـیق
بــکــارگــاه جــمــال تــو در هـمــی ســازنـدسمن بـبوی بـنفشه شکر بـرنگ عقیق
مـدام مـسـتـم چـون ریـخـت سـاقـی جـنـتشراب عشق تـوم در دل چو جـام رقیق
مراسـت سـوی تـو ای رشـک ماه ذره دلـیلمراست در رهت ای آفتـاب سـایه رفیق
در وصــال طـلـب مـی کـنـد چــو مـاهـی آبدل صدف صفتـم ای غم تـو بـحر عمیق
بــهـشـت وصـل بــیـارای وجــلـوه کـن دیـدارکز اهل رحمتم، ای هجرتو عذاب حریق
چـومـرغ در قـفـس وهمـچـو مـاهی انـدر دامهمی تـپـد دل تـنگم درین گرفته مضیق
شـکـر بـلعـل تـو نسـبـت همی کـند خـود راولی چـه نسبـت دردی خمر را بـرحـیق
حـدیـث بــنـده زتأثـیـر عـشـق نـظـم گـرفـتبآسـیا چـو رسـد مغـزگندم اسـت دقیق
اگر چـه خـال و خـط وزلف وروست تـرکیبـشدرو مجـاز نبـاشـد گرش کـنی تـحـقـیق
زطـعـن کـس مکن اندیشـه سـیف فـرغـانیزقطره غم نخورد هرکه شد بـبحر غریق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج