فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٤٧: الا ای شمع دل را روشنایی

الـــا ای شــــمـــع دل را روشــــنـــایـــیکـه جــانـم بــا تــو دارد آشــنـایـیچـو دل پـیـوسـت بـا تـو گـو هـمـی بـاشمـیـان جــان و تــن رسـم جـدایـ…

الـــا ای شــــمـــع دل را روشــــنـــایـــیکـه جــانـم بــا تــو دارد آشــنـایـی
چـو دل پـیـوسـت بـا تـو گـو هـمـی بـاشمـیـان جــان و تــن رسـم جـدایـی
گــرفــتـــار تــو زآن گــشــتـــم کــه روزیبــتـو از خـویـشـتـن یـابـم رهـایـی
دلـــم در زلـــف تـــو بـــهـــر رخ تـــســـتکه مطلوبـسـت در شب روشنایی
مــنــم درویـش هـمــچــون تــو تــوانــگــرکه سـلطـان می کند از تـو گدایی
مـرادی نـرگـس مـســت تــو مـی گـفــتمـنـم بــیـمـار تــو نـالــان چــرایـی
بــدو گــفــتــم از آن نـالـم کــه هـرســالچو گل روزی دو سه مهمان مایی
نــه مــن یـک شــاعــرم در وصــف رویـتکه تـنها می کنم مدحـت سـرایی
طــبــیـعــت عـنـصــری عـقـلـم لـبــیـبــیدلـم هسـت انـوری دیده سـنـایی
اگـــر خـــاری نــیــفـــتـــد در ره نـــطـــقبـیـامـوزم بــبــلـبــل گـل سـتـایـی
مـن و تـو سـخـت نـیـک آمـوخـتــسـتـیـمز بـلـبـل مـهر و از گـل بـی وفـایی
ترا این لطف و حسن ای دلستان هستچـو شـعر سـیف فرغانی عطـایی
گـشــایـش از تــو خــواهـد یـافــت کــارمکـه هم دلبـندی و هم دلگـشـایی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج