فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٤٧٠: ای دل وجانم شده سلطان عشقت را سریر

ای دل وجـانم شـده سـلطـان عشـقت را سـریراز چـنان سـلـطـان بـود این ممـلـکـت را ناگـزیردر سـرم سـودای تــو چـون آفـتــابــی بــر فـلـکدر دلـم انـدوه تـ…

ای دل وجـانم شـده سـلطـان عشـقت را سـریراز چـنان سـلـطـان بـود این ممـلـکـت را ناگـزیر
در سـرم سـودای تــو چـون آفـتــابــی بــر فـلـکدر دلـم انـدوه تـو چـون پـادشـاهـی بـر سـریـر
چـون تـوانـگـر سـیـر بــاشـد بـر سـر کـویـت گـداوز دو کــون آزاد گــردد در کــمــنــد تــو اســیـر
بــرســر کــویـت زعــشــق روی تــو در پــای تــوگر کسی را همچو من افتاده بینی دست گیر
کـدیـه انـدر کـوی تــو مـن بــی نـوا را کـی رسـدزآنکـه افـریدون سـزد چـون تـو تـوانگـر را فـقـیر
مـی نهنـدش بـر طـبـق بـا سـیب وبـا نـارنـج اگـرآبـی پـشـمـین قـبـا را نـیسـت پـیـراهـن حـریر
خـلعـت عـشـقت بـمن اولی که مردم چـون پـیازده قـبـا دارنـد ومـن یک پـیـرهـن دارم چـوسـیر
تـرک سـیـم وزر کـنـم تـا مـشـتـغـل بـاشـم بـتـوتـحفه جـان وسر کنم گر عشق نشمارد حقیر
مــن نــمــیــرم تـــا ابـــد زیــرا زشـــادی وطـــربجـان نـو یـابـد تـنـم هـر گـه مـرا گـویی بـمـیـر
مـشــک وعـنـبــر گـو مـعـطـر کـن دمـاغ دیـگـرانزآنکـه بـی زلفـت مشـامم رنجـه میدارد عـبـیر
ســایـه هـمــت نـیـفــتــد بــر زمــیـن وآســمــانهر کـرا طـالع شـود خـورشـید مهرت در ضـمیر
در هـوای تـوچـو شـهـدم نـوش جـان پــرور شـودنیش پـیکان فـعـل زنبـوری که پـر دارد چـو تـیر
نـزد آن کـش آتــش عـشــقـســت در کـانـون دلآب حـیوانـسـت بـی قـیمـت چـو یخ در زمـهریر
وصـف مـاه روی تــو هـرگـز نـگـویـد هـمـچــو مـنانـوری گــر آفــتــاب وگـر فــلـک بــاشــد اثــیـر
سیف فرغانی چو سعدی شاید ار گوید بدوست(فـتـنـه ام بـر زلـف وبـالـای تـو ای بـدر مـنـیـر)

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج