فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٤٦٨: ای که از سیم خام تن داری

ای کـه از سـیم خـام تـن داریقـامـتــی هـمـچـو نـارون داریدر قـبـایی کـسـی نـمـی دانـدکه تـو در پـیرهن چه تـن داریتـا نگـفـتـی سـخـن ندانسـتـمکه تـو شی…

ای کـه از سـیم خـام تـن داریقـامـتــی هـمـچـو نـارون داری
در قـبـایی کـسـی نـمـی دانـدکه تـو در پـیرهن چه تـن داری
تـا نگـفـتـی سـخـن ندانسـتـمکه تـو شیرین زبـان دهن داری
تــو بــدان دام زلـف ودانـه خـالصـد گـرفـتـار همـچـو من داری
تـو چنین چـشم و ابـروی فتـانبـــهــر آشــوب مــرد وزن داری
زیر هـر غـمـزه یی نـمـی دانـمکـه چـه تــرکـان تـیـغ زن داری
در همه شهر دل نماند درستتـا چـنان زلـف پـر شـکـن داری
زنـده در خــرقـهـای درویـشــانچـه شـهیدان بـی کـفـن داری
در فـراق تــو ســیـف فـرغـانـیمی کند صبر و خویشتن داری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج