فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٦٦: حق که این روی دلستان بتو داد

حـق کـه ایـن روی دلـسـتـان بــتـو دادپــادشــاهـی نـیـکــوان بــتــو داددر جـهان هرچـه می خـوهی می کنکـه جـهان آفـرین جـهان بـتـو داددر جــهـان نـیـکـ…

حـق کـه ایـن روی دلـسـتـان بــتـو دادپــادشــاهـی نـیـکــوان بــتــو داد
در جـهان هرچـه می خـوهی می کنکـه جـهان آفـرین جـهان بـتـو داد
در جــهـان نـیـکــوان بــســی بــودنــدبـنـده خـود را ازآن مـیان بـتـو داد
دل گـم گـشـتــه بــاز مـی جــســتــمچشم وابـروی تـو نشان بـتـو داد
مرغ مرده است دل که صید تو نیستبتو زنده است هرکه جان بتو داد
حـسـن روی تـو بـیـش ازین چـه کـنـدکه دل وجـان عـاشـقـان بـتـو داد
آفـتــاب ارچــه صــورتــش پــیـداســتمـعـنی خـویش در نـهان بـتـو داد
زآســمــان تــا زمـیـن گــرفــت بــخــودوز زمـیـن تــا بآسـمـان بــتــو داد
هــرکــه یــک روز در رکــاب تـــو رفــتگـر بــدوزخ بــری عـنـان بــتـو داد
بـخ بـخ ای دل (کـه) دوسـت در پـیریایـنـچـنـیـن دولـت جـوان بـتـو داد
روی نـی، شـمـس غـیـب بـاتـو نـمـودبـوسه نی، عمر جاودان بـتـو داد
آن حــیـاتــی کـه روح زنـده بــدوســتاز دو لعـل شـکر فـشـان بـتـو داد
بـــر در دوســـت ســـیــف فــرغــانــیسگ درون رفت و آستان بـتو داد
بـــر ســر خــوان لــطــف او اصــحـــابمغز خـوردند واستـخـوان بـتـو داد
آنـکـه عـشـقـش بـروح جـان بــخـشـددل بــغــیــر تــو وزبــان بــتــو داد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج