فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٤٦٣: هان ای نسیم صبح که بویت معطرست

هان ای نسـیم صـبـح که بـویت معـطـرسـتهـمـراه بــا تــو خــاک ســر کــوی دلــبــرســتمــنـشــور نـیـکــویـی ز در او هـمــی دهـنــدســلـطـان مـاه را کـه…

هان ای نسـیم صـبـح که بـویت معـطـرسـتهـمـراه بــا تــو خــاک ســر کــوی دلــبــرســت
مــنـشــور نـیـکــویـی ز در او هـمــی دهـنــدســلـطـان مـاه را کـه زاســتــاره لـشـکـرســت
کـس دید صـورتـی کـه نکـوتـر زروی اوسـت؟کـس خـواند سـورتـی کـه زالـحـمد بـرتـرسـت؟
مـحـتـاج نـیسـت بـر سـر ره مـشـک ریخـتـنکآنـجـا کـه اوسـت پـای نـهد خـاک عـنـبـرسـت
آنـجـا کـه اوسـت شـب نـبــود کـز ضـیـا ونـوربـــا آفـــتـــاب ســـایــه آن مـــه بـــرابـــرســـت
مـن خـود گـدای کـویم ویک شـهر چـون مننددرویـش عـشـق او کـه بــخـوبــی تـوانـگـرسـت
ای در جــهـان لــطــف مـلـکــشــاه نـیـکــواندر حـسـن هـر غـلـام تــرا مـلـک سـنـجــرسـت
انـدر مـقــام قــرب تــو بــالـاســت دســت آنکـزبــهـر خــدمـتــت سـرش از پــا فـروتــرســت
جــان را بــوصــف صــورت تــو رویـهــا نــمــودمـعــنـی نـاپــدیـد کــه در لـفــظ مـضــمـرســت
بــر آدمـی بــرای تــو در بــســتــه ام ولــیـکبـــازآ کــه بــر پــری هــمــه دیــوارهــا درســت
در وصـف خـوبــی تـو تـعـجـب هـمـی کـنـنـدکین شیوه شـعر شـعر کدامین سـخـن ورسـت
بـر خـاک تـیره ریـخـتـه هـمـچـون در از صـدفایـن قــطــرهـای صــافــی از ابــر مــکــدرســت
در وصــف دوســت کـاغـذ دیـوان شــعــر مـنکی چون مداد خشک شود چون سخن ترست
تا دست می دهد سخن دوست گوی سیفکز هر چـه میرود سخـن دوسـت خـوشتـرسـت
چـون بـهریار نیست سخـن صوت جـارحـستچـون بـهر دوسـت نیسـت غـزل قول منکرسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج