فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٤٥٦: نام تو شنیدم رخ خوب تو ندیدم

نــام تــو شــنــیــدم رخ خــوب تــو نــدیــدمچـون روی نـمـودی بـه از آنـی کـه شـنیدمازمن مبر ای دوست که بی صحبت تو عمربــادیـسـت کـه ازوی بــجــز از …

نــام تــو شــنــیــدم رخ خــوب تــو نــدیــدمچـون روی نـمـودی بـه از آنـی کـه شـنیدم
ازمن مبر ای دوست که بی صحبت تو عمربــادیـسـت کـه ازوی بــجــز از گـرد نـدیـدم
شـمـشـیر مـکـن تـیز بـخـون من مـسـکـینکز دسـت تـو غـازی من ناکشـتـه شـهیدم
ای هـجــر بــرو رخــت بــجــای دگـر افــگـنای وصــل بــیـا کــز هـمــه پــیـونـد بــریـدم
بــسـیـار بــهـر ســو شـدم انـدر طـلـب تــونی ازتـو گذشتـم (من) ونی در تـو رسیدم
گـرچــه زپــیـت اسـب طـلـب تــیـز بــرانـدمنی ره سـپـری شـد نه عـنان بـاز کشـیدم
کـــارم نــپـــذیــرد ز درغـــیــر گـــشـــایــشاکـنـون کـه درافـتــاد بــدسـت تــو کـلـیـدم
خـورشـیـد رخ تـو (چـو) بــدیـدم بــسـعـادتچـون مهر شـدم طالع وچـون صـبـح دمیدم
بـر پـشـت فلک رفـتـم ناگاه وچـو خـورشـیدهـر ذره کــه بــر روی زمــیـن بــود بــدیـدم
چـون ذره در سـایه کـسـم روی نـمـی دیـدامـروز چــو خـورشـیـد بــهـر جــای پــدیـدم
گر هشت بهشتم بـدهد دوست که بستاننـســتــانـم وچــون دوزخ جــویـای مــزیـدم
در عـشـق کـه از غـصـه کـنـد پـیـر جـوان راکـامـل شـوم ارچـند کـه ناقـص چـو مـریدم
از طـبــع چـو آتـش پـس ازیـن آب سـخـن راچون جرعه چکانم چو می عشق چشیدم
دی زاهـد وعــابــد بــدم وعــاشــقـم امـروزآن شـد کـه کـهن بـود کـنون خـلق جـدیدم
سـیفـم که بـریدم زهمه نسـبـت خـود لیکدر گـفــتــن طــامـات چــو عــطــار فــریـدم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج