فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٥٤: زهی از جمال تو گشته جهان خوش

زهی از جـمال تـو گشتـه جهان خوشرخت همچو مه خوب وتن همچو جان خوشکسی کو بهر جای خوش نیست با تومــبــادا بــرو هــیــچ جــا در جــهــان خــوشمـن از نـاخـ…

زهی از جـمال تـو گشتـه جهان خوشرخت همچو مه خوب وتن همچو جان خوش
کسی کو بهر جای خوش نیست با تومــبــادا بــرو هــیــچ جــا در جــهــان خــوش
مـن از نـاخـوشـی فـراق تــو خـسـتــهتــو در خــلــوت وصــل بـــا دیــگــران خــوش
زتــلـخــی غـمـهـای شــیـریـن گـوارتدل عــاشــقـان چــون زحــلـوا دهـان خــوش
هـمـی دار بــا عـاشـقـان زآنـکـه داریچـوگـل روی نـیـکـو چـو بــلـبـل زبــان خـوش
نه عاشـق بـود کش بـخـوردن نبـاشـدغـم عـشـق تـو همچـو در قـحـط نان خـوش
بــدنـیـای دون غـافـل از کـار عـشـقـتچـو گربـه زموش وسگ از استـخـوان خـوش
چـو گـربــه دریـن خـانـه گـر ره بــیـایـمچـو سگ جـای سـازم بـرین آسـتـان خـوش
کــه هــر ذره یــی بـــر زمــیــن در تــوچـو خـورشـیـد ومـاهـنـد بـر آسـمـان خـوش
ایـا دوزخ تــو تــویـی گــرتــو خــواهــیکـه وقـتــت چـو جـنـت بــود جــاودان خـوش
بــتــرک دو عــالــم نـمـازی نـیـت کــندر دوسـت را هـمـچــو قـرآن بــخـوان خـوش
کـسـی را کـه مـقـصـود دیـدار بــاشـدسرش نیسـت بـا حـور ودل بـا جـنان خـوش
نـگـر ســیـف فـرغــانـیـا تــا نـبــاشــیبــبــازی دریـن کـوی چــون کـودکـان خــوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج