فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٥١: دوش در مجلس ما بود زروی دلبر

دوش در مــجــلــس مــا بــود زروی دلــبـــرطـبـقی پـر زگل وپـسـتـه وبـادام وشـکرذکــر آن پــســتــه وبــادام مــکــرر نــکــنــمشـکرش قوت روان بـود وگ…

دوش در مــجــلــس مــا بــود زروی دلــبـــرطـبـقی پـر زگل وپـسـتـه وبـادام وشـکر
ذکــر آن پــســتــه وبــادام مــکــرر نــکــنــمشـکرش قوت روان بـود وگلش حـظ نظر
عـقـل در سـایه حـیرت شـده زآن رو ودهانکـه زخـورشـید فـزونسـت وز ذره کـمتـر
خـط ریحـانـی بـر چـهـره مـشـکـین خـالـشهمچـو بـر بـرگ سـمن بـود غـبـار عـنبـر
وصـف آن حـسـن درازسـت ومن کوتـه بـینبــمـعـانـی نـرسـیـدم زتــمـاشـای صـور
پـیش رخـسار چـو خورشید وی آن مرکز نورکـمـتــر از نـقـطـه بــود دایـره روی قـمـر
هـسـت آن مـیوه دل نـوبـر بـسـتـان جـمـالوندرو جـمع شده حـسن گل ولطف زهر
خـوبــی از صـورت او بــود چـوپــر از طـاوسحسن از صورت او خوب چو طاوس از پر
از پـی حـسـن بـهین هـمـه اجـزا شـد رویوز پـی روی رئیس همه اعضـا شـدسـر
هردم از آتش حسرت لب عشاقش خشکدایـم از آب لـطـافـت گـل رخـسـارش تـر
او تـوانگـر بـجـمالسـت وشـده خـوار و عـزیزمـا بـر او چـو گـدا او بـر مـا هـمـچـون زر
اوســت پــیـدا وســرافــراز مــیـان خــوبــانهمچـو در قلب سپـهدار وعلم در لشکر
ســـــر انــــصــــاف بـــــزیــــر قــــدم او آوردسـرو اگر داشـت قـد از قـامت او بـالاتـر
بــر جــگــر تــیـغ زنـد غــمـزه تــیـر انـدازشدل چـون آهـنـش از رحـم نـدارد جــوهـر
سـیـف فـرغـانـی دلـبــر بـلـطـافـت آبـسـتنه چـنان آب کـه از وی بـتـوان کـرد گـذر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج