فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٤: نگارا با رخ خوبت نه من تنها هوس دارم

نـگـارا بــا رخ خـوبــت نـه مـن تـنـهـا هـوس دارمبـرای شـکـری چـون تـو چـو خـود چـندین مـگـس دارمسعادت درد عشق تـو بـصاحـب دولتـان بـخـشدمـرا آن بــخـ…

نـگـارا بــا رخ خـوبــت نـه مـن تـنـهـا هـوس دارمبـرای شـکـری چـون تـو چـو خـود چـندین مـگـس دارم
سعادت درد عشق تـو بـصاحـب دولتـان بـخـشدمـرا آن بــخــت خــود نـبــود ولــیـکــن ایـن هـوس دارم
بــهـای گـوهـر وصـلـت نـبــاشــد پــادشــاهـانـرامرا آن کـی شـود حـاصـل کـه جـانی دسـت رس دارم
نظر کردم بـهر کویی سگی چـندین کسـان داردبـنـزد آنـکـه کـس بـاشـد سـگـم گـر جـز تـو کـس دارم
بـبـوسـه وعـده یی کـردی بـرآمد سـالـها تـا منبــبــوی آن شـکـرجــانـی چـو طـوطـی در قـفـس دارم
میان وصل و هجر امروز چون صبحست حال منز پیشم شب چه می بینی که خورشیدی ز پس دارم
عجـب نبـود گر از شـعرم بـمردم در فتـد شـوریدلـم بـا عـشـق تـو گـرمسـت و سـوزی در نفـس دارم
ز عـشـقـت خـاک اران را بآب چــشـم تــر کـردممـن مــســکــیـن نـدانـســتــم کــه در دیـده ارس دارم
بـذکـر سـیـف فـرغـانـی سـخـن را گـر بـیـالـایـمســزد تــا مـســتــمـع دانـد کـه مـن در آب خــس دارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج