فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٤٠: آنی که کس بخوبی تو من ندیده ام

آنـی کـه کـس بــخـوبـی تـو مـن نـدیـده امخـورشید را چـو روی تـو روشن ندیده امیا خود چو روی خوب تو رو نیست در جهانیا هسـت و زاشـتـغال بـتـو من ندیده ام…

آنـی کـه کـس بــخـوبـی تـو مـن نـدیـده امخـورشید را چـو روی تـو روشن ندیده ام
یا خود چو روی خوب تو رو نیست در جهانیا هسـت و زاشـتـغال بـتـو من ندیده ام
رنـگـی ز حــسـن در گـل رویـت نـهـاده انـدکــنـدر شــکــوفــهـای مـلــون نـدیـده ام
روی تـو گـلسـتـان و دهان غـنچـه یی کـزوالـا بــوقـت خـنـده شـکـفـتــن نـدیـده ام
روی تــرا بــزیـنـت وزیـب احـتـیـاج نـیـسـتمـن احـتــیـاج شـمـع بــروغـن نـدیـده ام
گـویـی بــتــن کـه آب روان زو خـجـل شـودجـان مجـسـمی که چـنین تـن ندیده ام
از کشتـنم بـتـیغ تـو ای دوست حـاصلستذوقـی کـه در هزیمـت دشـمـن ندیده ام
خـود را بـکـام خـویـش شـبـی از سـر رضـابا چون تو دوست دست بگردن ندیده ام
زآن سـان که سـیف بـر کوی تـو خـوار ماندخــاشــاک راه بــر در گـلـخــن نـدیـده ام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج