فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٣٥: نه هرچه عشق توبود از درون برون کردم

نه هرچـه عشق تـوبـود از درون بـرون کردممن ضـعـیف چـنین کار صـعـب چـون کردمبــقــوت تــو چــنـیـن کــار مـن تــوانـم کــردکه سـینه پـر زغـم ودیده پـر ز…

نه هرچـه عشق تـوبـود از درون بـرون کردممن ضـعـیف چـنین کار صـعـب چـون کردم
بــقــوت تــو چــنـیـن کــار مـن تــوانـم کــردکه سـینه پـر زغـم ودیده پـر زخـون کـردم
چــو نـفـس نـاقـص مـن کـرد درفـزونـی کـممـن زیـاده طــلـب درکــمـی فــزون کــردم
نظر عصا کش من شد سوی تو واین غم رابـچـشـم سـوی دل کـور رهـنـمـون کـردم
غـم تـو گـفـت بـشـادی بـرون نه از دل پـایکـنون کـه دسـت تـصـرف در اندرون کـردم
چــوتــو عـنـان عـنـایـت بــدسـت مـن دادیلـگـام بــر سـر ایـن تــوسـن حـرون کـردم
مـکـن تــعــجــب وایـن کـار را مـدان دشــوارچـو دوست کرد مدد دشمنی زبـون کردم
کــنـون بــدون غــمـت ســر فــرو نـمـی آرمکه بـی غم تـو بـسـی کارهای دون کردم
بــگـرد بــام ودر تـو کـه مـرکـز قـطـب اسـتچوآسمان حرکت چون زمین سکون کردم
بــرآسـتـان تـو چـون پــای مـن قـرار گـرفـتبـزیر سقف فلک دست خـود ستـون کردم
مقـیم کـوی تـو گـشـتـم ولیک همچـو ملکزجــیـب روزن افــلــاک ســر بــرون کــردم
بـپـای سـیـر کـه بـرآتـشـش نـهـم از شـوقچـه خـاک بـر سـر این چـرخ آبـگون کـردم
زعـاشـقـان تـو امـروز سـیـف فـرغـانـیـسـتزپــرده خــارج وصــدبــارش آزمــون کــردم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج