فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٣٢: هردم از عشق تو حال من دگرگون می شود

هردم از عشق تـو حال من دگرگون می شودوزغمت ای دلستـان جان را جگر خون می شودآن عـجـب نبـود کـه شـوریده شـمـو دیوانه وارعاقل از عشق تو گر لیلیست مجنون می…

هردم از عشق تـو حال من دگرگون می شودوزغمت ای دلستـان جان را جگر خون می شود
آن عـجـب نبـود کـه شـوریده شـمـو دیوانه وارعاقل از عشق تو گر لیلیست مجنون می شود
دوسـتـدار عاشـقان تـو هم از عشـاق تـسـتچـون درآمیزد بـجـیحون قطره جـیحون می شود
تــا شــفـا یـابــنـد از بــیـمـاری دل جــمـلـه راهمـچـو طـب بـوعـلـی درد تـو قـانون می شـود
شــهــســواران تـــرا در آخــر پـــر کــاه خــاکاســب پــرورده بــشـیـر گـاو گـردون مـی شــود
دسـت اندر آستـین گوی از سلاطین می بـردپــای در دامـان و از کـونـیـن بــیـرون مـی شــود
زاهـدان از عـاشـقـان دورنـد از بــهـر بـهـشـتمــرد نـازل مــرتــبــه از هـمــت دون مـی شــود
گـر کـنـد عـاشـق بـسـوی پـسـتـی دنیا نـظـررفع عیسی در حـق او خـسـف قارون می شود
دل درین (ره) زد قدم جان ماند تـنها گفتـمشصـبـر کن تـا بـنگری کاحـوال او چـون می شـود
کـس نمی داند که اندر کـارگاه حـکم دوسـتآدم از چـه مجـتـبـی وابـلیس ملعـون می شـود
سیف فرغانی بعشق از خویشتن یابد خلاصمـا راز سـوراخ خـود بـیرون بـافـسـون می شـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج