فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٤٢٩: چو ماندم (من) زسلطان جهان دور

چو ماندم (من) زسلطان جهان دوربــســان بــلــبــلـم از بــوســتــان دورازآن خــورشــیــد روی مــاه پــیـکــربــمـانـده چـون زمـیـن از آسـمـان دوربــکــ…

چو ماندم (من) زسلطان جهان دوربــســان بــلــبــلـم از بــوســتــان دور
ازآن خــورشــیــد روی مــاه پــیـکــربــمـانـده چـون زمـیـن از آسـمـان دور
بــکــام دشــمــنــانـیـم از فــراقــتشـهـا دیـگـر مـبــاش از دوسـتـان دور
کـه شـادی از دل بـیمـار ما هسـتچـــو صــحـــت از مــزاج نــاتـــوان دور
زرویت مجـلـس مـا گـلـسـتـان بـودمبـادا چـون تـو گـل زین گلسـتـان دور
کـه بـاشـم من چـو از تـو بـازمـاندمچه باشد حال تن چون شد زجان دور
مـن شـیـرین زبـان زآن تـلـخ کـامـمکه هسـتـم زآن لب شـکرفـشـان دور
منم بـی خـسـرو آن فرهاد محـرومکــه دارد از لــب شــیـریـن دهـان دور
عـنان در دسـت تـقـدیرسـت اگر نهبــپــای شــوق نـبــود اصــفــهـان دور
بـصـورت گـرچـه از روی تـو هسـتـمچـنـان کـز روی تــو چـشـم بــدان دور
چــو بــا یـاد تــوام دایـم بــمـعــنـیمـرا گــر عــارفــی از خــود مــدان دور
اگر چـه سیف فرغانی زتـو هسـتبــــســـان تـــشـــنـــه از آب روان دور
چــو سـگ رو بــر نـگـردانـد ازیـن دربـسـنگـش گـر کـنی زین آسـتـان دور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج