فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٤٢٥: ای سجده کرده پیش جمالت بت چگل

ای سجـده کرده پـیش جـمالت بـت چـگلمطلوب خـلق عالم ومحـبـوب اهل دلهـم شـهـد از حـلـاوت گـفـتـار تـو بـرشـکهم حـسن از طراوت رخسارتـو خجـلعـــلـــم ازل ت…

ای سجـده کرده پـیش جـمالت بـت چـگلمطلوب خـلق عالم ومحـبـوب اهل دل
هـم شـهـد از حـلـاوت گـفـتـار تـو بـرشـکهم حـسن از طراوت رخسارتـو خجـل
عـــلـــم ازل تـــواتـــر انـــوار تـــو بـــجـــانمـلـک ابــد تـعـلـق غـمـهـای تـو بــدل
خاصیتـی است عشق تـرا بـر خلاف رسمینجـی لـمـن یعـذب یهدی لـمن یضـل
زین عام را خبر نه که خاص از برای تستتأثـیرلـطـف صـنـع یـدالـلـه در آب وگـل
بــاشــد وجــود تــو قــلــم صــنـع را مــدادیک یک حروف کون بـهم گشت متصل
مـانـنـد تــو در انـجـم وافـلـاک کـس نـدیـدمجموعه یی بر انفس وآفاق مشتمل
مـصـبـاح مـاه را شـده چـون شـمع آفـتـابمشکاة نور روشن از آن روی مشتـعل
از مـکـتـب فـقـیر تـو گـردون خـوهـد زکـاتبـا نعـمـت گـدای تـو قـارون بـود مـقـل
گر وصل دوسـت می طلبـی زینهار سـیفپـیوند هر دو کون ز خـاطـر فـرو گسـل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج