فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٤٢٤: عاشق روی توام از من مپوش آن روی را

عــاشــق روی تــوام از مـن مـپــوش آن روی راپـــرده بـــردار از رخ و بـــررو مــیــفـــگــن مــوی راتـا بـروز وصـل تـو چـشـمـش نبـیند روی خـوابهرکه یک…

عــاشــق روی تــوام از مـن مـپــوش آن روی راپـــرده بـــردار از رخ و بـــررو مــیــفـــگــن مــوی را
تـا بـروز وصـل تـو چـشـمـش نبـیند روی خـوابهرکه یک شب همچو من در خواب دید آن روی را
گرد میدان زمین سـرگشـتـه گردم همچـو گویمـن چــو در مـیـدان عـشــق تــو فـگـنـدم گـوی را
همتـی دارم که گر دسـتـم رسد هر سـاعتـیطـــوق زر در گـــردن انـــدازم ســــگ آن کـــوی را
عـشـق سـری بـود پـنهان رنگ رو پـیداش کـردمـشــک اگـر پــنـهـان بــود پــنـهـان نـدارد بــوی را
مـن زمــشــتــاقــان آن رویـم ازیـرا خــوش بــودبــا رخ نـیـکــوی گــل مـر بــلـبــل خــوش گــوی را
تـیـر بــاران غـمـش را پــیـش وا رفـتـم بــصـبــرجــز ســپــر نــکــنــد تــحــمــل تــیـغ رو بــاروی را
دل همـی جـوید نـگـارم تـا سـتـانـد جـان زمـندل بــتــرک جــان بــجــوی آن دلــبــر دلــجــوی را
سـبـزه مـژگـان بـمـانـد بــر کـنـار جـوی چـشـمکآب هردم جـو شـود آن چـشـم همچـون جـوی را
سیف فرغانی برو تصدیق سعدی کن که گفتمــن بــدیـن خــوبــی و زیــبــایـی نــدیــدم روی را
بنده گر نیکست و گر بـد در سخن نیکت ستودنـزد نـیـکــویـان جــزا بــد نـیـســت نـیـکـو گـوی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج