فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

شماره ٤١٥: دل زدستم شد و دلدار بدستم نامد

دل زدســتــم شــد و دلـدار بــدســتــم نـامـدسـخـت بـی یارم وآن یار بـدسـتـم نامدزآن گلستان که ببویش همه آفاق خوشستگل طلب کردم و جـز خـار بـدستـم نامد…

دل زدســتــم شــد و دلـدار بــدســتــم نـامـدسـخـت بـی یارم وآن یار بـدسـتـم نامد
زآن گلستان که ببویش همه آفاق خوشستگل طلب کردم و جـز خـار بـدستـم نامد
سـوزن عـقـل بـسـی جـامـه تـدبـیـر بـدوخـتلیک سـر رشـتـه این کار بـدسـتـم نامد
در تـــمــنــای وصـــالـــش بـــامــیــد شـــادیغم بسی خوردم وغمخوار بدستم نامد
دردم آنسـت کـه بـیمـار کـسـی گـشـت دلـمکـه ازو داروی بــیـمـار بــدســتــم نـامـد
ای تــو صـد ره بــســر زلـف زمـن جــان بــردهاین سـر زلـف تـو یکـبـار بـدسـتـم نـامـد
جــور صــد یـار جــفــاکــار کــشــیـدم بــامـیـدکـه یـکـی یـار وفــادار بــدســتــم نـامـد
همچـو خـود بـلبـل شوریده بـسـی دیدم لیکدر جـهان همچـو تـو گلزار بـدستـم نامد
چــنـد از بــهـر گـلـی حــلـقـه زدم بــر در بــاغغـیـر خـار از سـر دیـوار بــدسـتـم نـامـد
من بـوصـف لـب لعـلـش شـکـرافـشـان کـردملـیک آن لـعـل شـکـربـار بـدسـتـم نـامـد
سـیـف فـرغـانـی گـرچــه زشـکـر مـحــرومـیطوطیی چـون تـو بـگفتـار بـدستـم نامد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج