فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤١٣: همچون تو دلبری را از بی دلان بریدن

هـمـچـون تـو دلـبـری را از بـی دلـان بـریـدنزاجـزای جـسـم بـاشـد پـیوند جـان بـریدنگـیـرم کـه جـانـم از تـن پـیـونـد خـود بــبــردپـیـونـد جـان زجـانـ…

هـمـچـون تـو دلـبـری را از بـی دلـان بـریـدنزاجـزای جـسـم بـاشـد پـیوند جـان بـریدن
گـیـرم کـه جـانـم از تـن پـیـونـد خـود بــبــردپـیـونـد جـان زجـانـان هـرگـز تـوان بــریـدن
قــطــع مـدد هـمـی کــرد از زنـدگــانـی مــادشمن که خواست مارا از دوستان بریدن
ازکـــوی او کـــه بـــرد آمـــد شـــد رهــی راسـیـر سـتــاره نـتـوان از آسـمـان بــریـدن
چـیزی دهـم بـدشـمـن تـا گـوشـتـم نـخـایدسـگ را بـنـان تـوانند از اسـتـخـوان بـریدن
هــر چــنــد بـــر در او قــدر ســگــی نــدارمچـون سگ نمی تـوانم زین آستـان بـریدن
گر بـر زبـان بـراند جـز ذکـر دوسـت عـاشـقهـمـچـون قـلـم بــبــایـد اورا زبــان بـریـدن
بـا حسن دوری از وی مشکل بود که بـلبـلدر وقـت گـل نـخـواهد از بـوسـتـان بـریدن
ای سیف دور بودن از دوست نیست ممکنبــلـبــل کـجـا تـوانـد از گـلـسـتـان بــریـدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج