فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٤١٠: غم عشق تو مقبلان را بود

غـم عـشـق تــو مـقـبــلـان را بــودچـنـین درد صـاحـب دلـان را بـودتـن از خـوردن غـم گـدازش گرفـتچنین لقمه یی قوت جان را بـودغـم جــان فـزایـت غـذای دل…

غـم عـشـق تــو مـقـبــلـان را بــودچـنـین درد صـاحـب دلـان را بـود
تـن از خـوردن غـم گـدازش گرفـتچنین لقمه یی قوت جان را بـود
غـم جــان فـزایـت غـذای دلـسـتتــن اشــکـمـی آب ونـان را بــود
چـو خـورشـید سـوی زمـین ننگـرداگـر چـون تـو مه آسـمـان را بـود
بــدنـیـا نــظــر اهـل دنـیـا کــنــنــدبــبــازی هـوس کـودکــان رابــود
مده نان طلب را بـدین سفره جایبـرانش که سگ استخوان رابـود
غم عـشـق تـو گنج پـر گوهرسـتنه سیمست وزر کین وآن را بود
غم جـست وجو کار جـان ودلستولـی گـفـت وگـو مـرزبـان را بـود
اگـر دشـمـنـی دور ازو شـاد بـاشکـه غـمـهای او دوسـتـان را بـود
مبـاحـسـت مر زاهدان را بـهشـتولی دوسـت مر عاشـقان رابـود
که بی لشکری تخت گیتی ستانسـلـاطـیـن صـاحـب قـران رابـود
گــرت عــار نــایـد مــران ســیـف راازین در کـه سـگ آسـتـان رابـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج