فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٤٠: ای (که) تو جان جهانی و جهان جانی

ای (کـه) تـو جـان جـهانـی و جـهان جـانـیگــر بــجــان و بــجــهـانــت بــخــرنــد ارزانـیعـشـق تــو مـژده ور جــان بــحـیـات ابــدیوصــل تـــو لــذت ب…

ای (کـه) تـو جـان جـهانـی و جـهان جـانـیگــر بــجــان و بــجــهـانــت بــخــرنــد ارزانـی
عـشـق تــو مـژده ور جــان بــحـیـات ابــدیوصــل تـــو لــذت بـــاقــی ز جــهــان فــانــی
خـوب رویان جـهان کسب جـمال از تـو کنندآفـــتـــاب ار نــبـــود مـــه نــشـــود نــورانــی
زآسمان گر بـزمین در نگری چـون خـورشیدغـیر مـه هـیچ نـبـاشـد کـه بـدو مـی مـانـی
مـاه در مـعـرض روی تـو بــرآیـد چـه عـجـبشب روان را چو عسس سخت بود پیشانی
ظاهر آنسـت که در بـاغ جـمال کس نیستخوبـتـر زین گل حـسنی که تـواش بـستـانی
از سـلـاطـیـن جــهـان هـمـت مـن دارد عـارگـر تــو یـک روز گـدای در خــویـشـم خـوانـی
شـرمسـارسـت تـوانگـر ز زرافـشـانی خـودچـون گدای تـو کـند دسـت بـجـان افـشـانی
از چنین داد و ستد سود چه باشد چو بمننـدهی بـوسـه، وگـر مـن بـدهـم نـسـتـانـی
خـسـتـه تـیـغ غـمـت را بــبــلـا بــیـم مـکـنکشـتـه را چـند بـشـمشـیر همی تـرسـانی
سـیف فـرغـانـی از عـشـق بـپـرهیز و مـنـهپـا در آن کـار کـه بــیـرون شـد از آن نـتـوانـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج