فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٤٠٩: نگاری کز رخ چون مه کند بر نیکوان شاهی

نگـاری کـز رخ چـون مه کـند بـر نیکـوان شـاهیبـهشتست او که اندر وی بیابی هرچه می خواهیاگـرچـه عـاشـقـانـش را بـهشـت انـدر نظـر نـایدغــلــام هـنــدونــ…

نگـاری کـز رخ چـون مه کـند بـر نیکـوان شـاهیبـهشتست او که اندر وی بیابی هرچه می خواهی
اگـرچـه عـاشـقـانـش را بـهشـت انـدر نظـر نـایدغــلــام هـنــدونــد اورا هــمــه تــرکــان خــرگــاهـی
ایا دنیا زتـو گلشـن بـعـشـق تـسـت جـان درتـنرخ پــرنــور تــو روشــن بــنــور صــبـــغــت الــلــهــی
جـفا بـاعاشـقان کم کن که مر سـلطان ظالم رادرازی بــاشــد انـدر دســت وانـدر عــمـر کـوتــاهـی
الا ای طـالب صـادق اگر بـر وی شـدی عـاشـقکنون می ران که براسبی کنون می رو که بر راهی
چــو داد بــنـدگـی دادی سـتــانـدی خــط آزادیکنون مطلق که در بـندی کنون رسـتـه که درچـاهی
ازو او را خوه ای مسکین چو او داری همه داریزدریـا در طــلــب زیـرا زجــو حــاصــل شــود مـاهـی
وگـر اورا همـی خـواهی بـبـر پـیونـد خـود ازخـودچـو دربــارت گـهـر بــاشـد مـکـن بــا دزد هـمـراهـی
بـپـای عـقل خـود نتـوان طـریق عـشـق او رفتـنکـه نـتــوان زرگـری کـردن بــدسـت افـزار جـولـاهـی
بـرو ای سـیف فـرغـانی زمـانی دور شـو از خـوددمـی کــزخــویـشــتــن دوری زنـزدیـکــان درگـاهـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج