فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٤٠٥: در گلستان گرنباشد شاهد رعنای گل

در گـلـسـتـان گـرنـبــاشـد شـاهـد رعـنـای گـلخاک پای تو بـخوش بـویی بـگیرد جای گلشمه یی از بـوی تو پنهانست اندر جیب مشکپـرتـوی از روی تـو پـیداست درسی…

در گـلـسـتـان گـرنـبــاشـد شـاهـد رعـنـای گـلخاک پای تو بـخوش بـویی بـگیرد جای گل
شمه یی از بـوی تو پنهانست اندر جیب مشکپـرتـوی از روی تـو پـیداست درسیمای گل
نسـبـت رویت بـگل کردند مسـکین شاد گشتزین قبـل از خنده می ناید بـهم لبـهای گل
زیـبــد ارگـل عـالـم آرایـی کـنـد هـمـچـون بـهـارکـز رخ تـو پـشـت دارد روی شـهر آرای گل
قالب گل راز حـسـن روی خـود خـالی بـبـخـشورنه بـی مـعـنی نمـاید صـورت زیبـای گـل
دربـــهــار ای شــاه بــی یــرلــیــغ قــاآن رخــتهمچـو آل لاله کی رنگین شود تـمغای گل
حـسـن رویت کـرد انـدر صـفـحـهـای گـل عـمـلهمچو اوراق کتـب پـر علم شد اجـزای گل
زآرزوی قــد وخـــد تـــو نــشــســت و اوفــتـــادلـالـه انـدر زیـر سـرو وژالـه بــر بــالـای گـل
ماه یا خـور کـی شـود درخـوب رویی همچـو تـوخار هرگز چون بـود در نیکویی همتـای گل
بــا وجـود تـو کـه از تـو گـل خـجـل بـاشـد بـبـاغخـود کرا سودای بـاغسـت وکرا پـروای گل
کـار تـو داری که بـا بـخـت جـوان (و) حـسـن نوبـعـد یک مـه پـیـر گـردد دولـت بـرنـای گـل
من چـو مجـنون دورم از لـیلی خـود واندر چـمنوامق بـلبـل شـده هم صحـبـت عذرای گل
سیف فرغانی بماند اندر سرت سودای دوستبلبلان را کی شود بیرون زسر سودای گل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج