فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٤٠٠: بداد باز مراصحبت نگاری دست

بــداد بــاز مــراصــحــبــت نـگــاری دســتوگرچـه داشتـه بـودم زعشق بـاری دستچــنـیـن نـگــار کــه امـروز دســت داد مـرانـمـی دهـد دگـران را بــروزگــ…

بــداد بــاز مــراصــحــبــت نـگــاری دســتوگرچـه داشتـه بـودم زعشق بـاری دست
چــنـیـن نـگــار کــه امـروز دســت داد مـرانـمـی دهـد دگـران را بــروزگــاری دســت
مــیـســرم شــد نــاگــاه صــحــبــت یـاریکـه وصـل او ندهد جـز بـانـتـظـاری دسـت
اگـر بــپــای رقـیـبــش سـری نـهـم شـایـدکـه می زنم زبـرای گـلـی بـخـاری دسـت
چـو پـای در ره مـهرش نهاد جـان زآن پـسنـرفـت بـیش دلـم را بـهـیـچ کـاری دسـت
مـرا گـرفـت گـریـبــان و بــرد پــای از جـایازآسـتـین مـدد پـنجـه یی بـرآر ای دسـت
ایـا چــو لـعــل نـگـیـن نـام دار در خــوبــیچو خاتم ار دهدم چون تو نامداری دست،
بــصــد نـگـار مـنـقـش بــخــلـق بــنـمـایـمدرخــت وار مــزیـن بــهـر بــهــاری دســت
درین مصاف ازو دل برد نه جان ای دوستچـو بـرپـیـاده بـیابـد چـوتـو سـواری دسـت
چــو درکـمـنـد تــو بــی اخــتــیـار افــتــادمزدامــن تــو نــدارم بـــاخــتــیــاری دســت
تو خاک پـای خود ای دوست درکف من نهاگــر بــنــزد تــو دارم فــقــیــرواری دســت
غـریب شـهـر تـوام از خـودم مـکـن نـومـیدکنون که در تـو زدم چـون امیدواری دسـت
بـود کـه جـان بــبـرم از مـیـان بــحـر فـراقاگـر شـبـی بـزنـم بـاتـو در کـنـاری دسـت
مـگـیـر خـانـه درین کـوی سـیف فـرغـانـیاگــر تــرا نــدهـد دلــبــری و یـاری دســت
بـرو بـرو کـه بــجـز اسـتـخـوان دریـن بــازارنمی دهد سـگ قصاب را شـکاری دسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج