فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣٩٨: بازم از جور فلک این دل غمناک پرست

بـازم از جـور فـلک این دل غـمناک پـرسـتبـازم از خـون جـگـر دیـده نـمـنـاک پـرسـتایـــن زمــــان ازاثــــر خــــار فــــراق یـــارانچـون گـریبـان گلم د…

بـازم از جـور فـلک این دل غـمناک پـرسـتبـازم از خـون جـگـر دیـده نـمـنـاک پـرسـت
ایـــن زمــــان ازاثــــر خــــار فــــراق یـــارانچـون گـریبـان گلم دامن دل چـاک پـرسـت
کـــز نـــگـــاران دلـــارام و زیـــاران عـــزیـــزشد تهی پشت زمین وشکم خاک پـرست
باغ عیشم که بصد گونه ریاحین خوش بوداز گل و لاله تهی گشت وزخاشاک پرست
چـون مرا زهر غـم دوسـت بـجـان کرد گزندتـو چـنان گیر که عالم همه تـریاک پـرسـت
گــرچــه زآن دلـبــر دلـدار و زافــغــان رهـیخـانـه خـاک تـهـی گـنـبــد افـلـاک پـرسـت
سـیف فـرغـانـی زنـهـار تـرش روی مـبـاشکه بـبـخت تـو ازآن غوره بـرین تـاک پـرست
کـیسـه عـمر تـهی چـون شـود از غـم ماراچـو ازیـن نـوع گـهـر کـوزه سـبـاک پـرسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج