فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٣٩٦: دلم بسلسله زلف یار در بندست

دلم بـسـلـسـله زلـف یار در بـندسـتاگـر قـبــول کـنـی حــال مـن تــرا پــنـدسـتزبـند مهرش چـون پـای دل شـود آزادمـرا کـه بــاســر زلـفـش هـزار پــیـونـ…

دلم بـسـلـسـله زلـف یار در بـندسـتاگـر قـبــول کـنـی حــال مـن تــرا پــنـدسـت
زبـند مهرش چـون پـای دل شـود آزادمـرا کـه بــاســر زلـفـش هـزار پــیـونـدســت
بـسـان لیلی بـگشـایی وبـبـندی زلفتـرا خـبـر نه (کـه) مجـنونی اندرین بـندسـت
بــرآوری زمـن تـلـخ کـام هـر دم شـورازآنکـه پـسـتـه شـیرین تـو شـکـر خـندسـت
ازآرزوی رخ تــــو اگــــر بـــــبـــــاغ رومکــدام لــالــه بــرخــســاره تــو مـانـنـدســت
زکات خوبـی خود را دمی بـبـاغ خـرامکــه گــل بـــدیــدن روی تــو آرزومــنــدســت
زعـاشــقـان تــو امـروزدر زمـانـه مـنـمکسی که او بسلامی زدوست خرسندست
کسـی که او اثـر صبـح روز وصل ندیدشب فراق چـه داند که تـا سـحـر چـندسـت
جواب سعدی گفتـم بـالتماس کسیکـه او هـزار چــو مـن بــنـده را خـداونـدسـت
دل مرا که شد ازدست درهمه حالیبـخـاک پـای و سر کوی دوسـت سوگندست
چـو عندلیب همی نال سیف فرغانیازآنـکـه گـل را ایـام حــســن یـکـچــنـدســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج