فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣٩٣: عذر قدمت بسر توان خواست

عذر قدمت بسر توان خواستبـوسی زلبـت بـزر تـوان خـواستگـرچـه تـو کـرم کـنـی ولـیکـنبـی زر نتـوان اگـر تـوان خـواسـتدرکـیـسـه خــراج مـصـر بــایـدتـا ازل…

عذر قدمت بسر توان خواستبـوسی زلبـت بـزر تـوان خـواست
گـرچـه تـو کـرم کـنـی ولـیکـنبـی زر نتـوان اگـر تـوان خـواسـت
درکـیـسـه خــراج مـصـر بــایـدتـا ازلب تـو شـکـر تـوان خـواسـت
بــوسـی بــرتــو چــه قـدر دارددانـم زتـو ایـنـقـدر تـوان خـواسـت
بـالـای تـو سـرو میوه دارسـتاین میوه ازآن شجر توان خواست
نی نی غـلـطـم درین حـکـایتازسـرو کـجـا ثـمر تـوان خـواسـت
ازمـعـدن اگـر چـه هیچ نـدهندعـیبـی نبـود گـهر تـوان خـواسـت
گـنج از (تـو) تـوقـع اسـت مـاراآنــرا زکــدام در تـــوان خــواســت
وآنـچ ازدر تــو رسـد بــدرویـشهرگز زکسی دگر تـوان خـواسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج