فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٨

بـعشق ای پـسر جـان و دل زنده داردل و جــان بــی عـشـق نـایـد بــکـاربــدو درفـگـن خـویـشـتــن را بــسـوزبـــچــوبــی بـــراو آتــشــی زنــده داراز آن …

بـعشق ای پـسر جـان و دل زنده داردل و جــان بــی عـشـق نـایـد بــکـار
بــدو درفـگـن خـویـشـتــن را بــسـوزبـــچــوبــی بـــراو آتــشــی زنــده دار
از آن پــیـش کآهـنـگ رفــتــن کــنــدز قـاف جــسـد جــان سـیـمـرغ سـار
اگـر صــیـد عـنـقـای عــشــق آمـدیشــود جــان تــو بــاز دولــت شــکــار
تـوقـف روا نـیـسـت، در پـای عـشـقفـدا کـن سـرای خـواجـه گـردن مخـار
اگــر اخــتــیـاری بــدســتــت دهـنــدبــجــز عـشـق کـاری مـکـن اخـتــیـار
درین کـوی اگـر مـقـبـلـی خـانـه گـیرازیـن جــیـب اگـر زنـده ای ســر بــرآر
نـه ایـن دام را هـر دلــی مـرغ صــیـدنـه ایـن کــار را هـرکـســی مـرد کــار
بــکـنـجـی اگـر عـشـق بــنـشـانـدتتــو آن کــنـج را گــنـج دولـت شــمـار
در آن کـنج می بـاش پـنهان چـو گنجبـر آن گـنـج بـنـشـین مـلـازم چـو مـار
اگـــر ســـر بـــرنــدت از آنــجـــا مــرووگــر پــی کــنــنــدت قــدم بـــرمــدار
پـلاسـی کـه عـشـق افـگند در بـرتکـه بــاشـد بــه از خـلـعـت شـهـریـار
ســـراپـــای زیــبـــا کـــنــد مـــر تـــراچـو سـاعـد زیـاره چـو دسـت از نـگـار
عــزیـزان مــصــر جــهـان ســیـم و زربـــنــزد گـــدایــان ایــن کـــوی خـــوار
دریـن ره چــو آهـنـگ رفــتــن کــنـیشـتـر هـیـچ بــیـرون مـبــنـد از قـطـار
مــبـــر تـــا بـــمــنــزل زمـــام وفـــاقز خـــاک نــجـــیــبـــان آتـــش مــهــار
پــــــیـــــاده روان از پـــــی عـــــز راهولــی بـــر بـــراقــان هــمــت ســـوار
گـران بــار لـیـکــن ســبــک رو هـمـهکه عشق است حادی و فقرست یار
همـه بـر در دوسـت مـوسـی طـلـبهـمـه در ره فـقـر عـیـســی شــعــار
گـر از پــنـبــه هـسـتـی خـویـشـتــنچــو دانـه شـدی رســتــه حــلـاج وار
مـینـدیـش اگـر حـکـم شـرع شـریـفانــاالــحــق زنــانــت بـــرد ســوی دار
گـر آن ســر تــوانـی نـهـان داشـتــنکه هر لحـظـه بـر جـان شـود آشـکار،
تو آن قطب باشی که در لطف و قهربـــود بـــر تـــو کــار جـــهــان را مــدار
زمـان از تــو نـیـکـو چــو مـردم ز دیـنجـهان از تـو خوش همچو بـاغ از بـهار
کــنــد حــکــم جــزم تــو تأثــیــر روحکـه چــون نـامـیـه گـل بــرآری ز خــار
دمت عیسـوی گردذو، شـاخ خـشکچــو مــریـم بــگــیـرد ز نـفــخ تــو بــار
دبــیـران قــدســی بــنـامــت کــنـنـدخــلــافــت بـــمــنــشــور پـــروردگــار
رســـول دو عــالــم لــقــب گــویــذتامــیــن الـــخـــزایــن، امــیــرالـــدیــار
اگـر حـکـم رانی بـسـلـطـان عـشـقبـــریــن زرد رویــان نــیــلــی حــصــار
شــــتــــر گـــربــــه بــــار امـــر تــــرابـــگــردن کــشــد بـــخــتــی روزگــار
الـــا ای دلـــارام جــــانـــهـــا بــــدانکـه عــاشــق بــجــایـی نـگـیـرد قـرار
مــگـــر بـــر در جـــان پـــاک رســـولکـه او بــود مـر عـشــق را حــق گـزار
نــه بـــر دامــن شــقــه هــمــتـــشاز آلـــایــش هــر دو عـــالــم غـــبـــار
بــدو فــخــر کــرده یـکــایـک دو کـونولــیــکــن مــر او را ز کــونــیــن عـــار
چـو کعـبـه که دروی یمین الله اسـتســر تــربـــت و خــاک پــایــش مــزار
دلــش مــرغــزار تـــذروان عـــشـــقز امـــطـــار حـــزن انــدرو جـــویــبـــار
کـــلـــاغــــان اغـــیـــار را کـــرده دوربـــشــاهــیــن مــا زاغ ازآن مــرغــزار
شـریعـت کـه فـقـه اسـت جـزوی ازوز طــومـار عــلـمـش یـکــی نـامـه وار
چـو دل دیـد کـو خـاتـم الـانـبـیـاسـتشـد از مـهـر او چــون نـگـیـن نـامـدار
شــده ســیـف فــرغــانـی از مـدح اوچــنـان نـامـور کـز عــلـی ذوالـفــقــار
عجـب ژرف بـحـریسـت دریای عشقهـمــه مــوج قــهـر از مـیـان تــاکــنـار
فــگــنــده درو هــرکــســـی زورقــینـه چــون کـشــتــی شـرع دریـاگـذار
چــو بــادی مــخــالــف بــرآیـد دمــیاز آن جـــمــلـــه زورق بـــرآیــد دمـــار
مــگــرکــشــتــی ســنـت احــمــدیکــه بــحــریـســت پــر لؤلؤ شــاهـوار
بـــرافــراخــتـــه بـــادبـــانــهــای نــورهـمـه مـوج آشـام و تــمـسـاح خــوار
چــو در وی نـشــیـنـی بــیـکـدم تــرارســانــد بـــســاحـــل رهــانــد زبـــار
وز آن پـس عـجـب عـالمی فرض کنکــه ســنـت بــود کــتــم آن، زیـنـهـار
قــضــا انــدرو از خــطــاهــا خـــجـــلقـــدر انــدرو از گـــنــه شـــرمــســـار
زر عــلــم بـــی ســکــه اخــتـــلــافرخ وعـــده بـــی بـــرقـــع انــتـــظـــار
نـه دروی دو رویـی خـورشـیـد و مـاهنــه در وی دورنــگــی لــیــل و نــهــار
بــهـرجـا کـه کـردی گـذر بــوی وصـلبـهـر سـو کـه کـردی نـظـر سـوی یـار
ز اغـــــیـــــار آثــــــار نـــــی انـــــدروکــه کــس را مــزاحــم بـــود روز بـــار
بــجـز جــان صـافـی و از جــام وصـلشــراب حـــقــیــقــت درو کــرده کــار
خـمار اشکن مسـت آن خـمر هستبـهشـتـی پـر از نـعـمـت خـوش گـوار
گـرین ملک خـواهی کـه تـقـریر رفـتبـعشـق ای پـسـرجـان و دل زنده دار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج