فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣٨٩: بی تو بحال عجب همی گذرانم

بـی تـو بـحـال عـجـب همـی گـذرانـمروز و شـبـی درتـعـب هـمـی گـذرانـمکـار رسـیده بـجـان چـه بـود کـه دیدیجــان رسـیـده بــلـب هـمـی گـذرانـمبـی رخ چـون…

بـی تـو بـحـال عـجـب همـی گـذرانـمروز و شـبـی درتـعـب هـمـی گـذرانـم
کـار رسـیده بـجـان چـه بـود کـه دیدیجــان رسـیـده بــلـب هـمـی گـذرانـم
بـی رخ چـون آفـتـاب وروی چـو ماهتآه کـه روزی چـو شـب همـی گـذرانم
گـرچـه نـدانـم رسـم بـوصـل تـو یا نیعـمـر خـود اندر طـلـب همـی گـذرانم
مطرب عشقت چو چنگ در دل من زدبــا غــم تــو درطــرب هـمـی گـذرانـم
آب حـیاتـی تـو من چـو نان مـسـاکـینبی تو چنین خشک لب همی گذرانم
تـوزسخـن فارغی وسیف بـسی گفتبـی تـو بـحـالی عـجـب همی گـذرانم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج