فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٣٧٩: مرد محنت نیستی با عشق دمسازی مکن

مرد محـنت نیسـتـی بـا عـشـق دمسـازی مکنچـون نـداری پـای ایـن ره رو بـسـربـازی مـکـنهـمـچــو چــنـگـت گـر بــود پــا درکــنـار دلـبــرانبـالـب نامـحـرم…

مرد محـنت نیسـتـی بـا عـشـق دمسـازی مکنچـون نـداری پـای ایـن ره رو بـسـربـازی مـکـن
هـمـچــو چــنـگـت گـر بــود پــا درکــنـار دلـبــرانبـالـب نامـحـرمـان چـون نای دمـسـازی مـکـن
تـا بـمـانـی زنـده هـمـچـون آب پـا بـرجـا مـبــاشتـانگردی کشـتـه چـون آتـش سـرافرازی مکن
ای خـلـاف عـقـل کـرده هـر نـفـس ازبـهر نـفـسکـافـر اندر پـهلـوی تـو حـملـه بـر غـازی مـکـن
حال تو شیشه است وسنگست آرزوها بر رهتهان وهان تـا شیشه بـر سنگی نیندازی مکن
گر همی خواهی که اندر ملک بـاشی دوستکامدرولـایـت داشـتـن بــا دشـمـن انـبـازی مـکـن
گـر زمـعـنـی عـنـبـری بــاشـد تـرا درجـیـب حـالخویشتن راهر نفس چون مشک غمازی مکن
این بـطـرز شـعـر عـطـار آمد ای جـان آنکه گفـت«عشق تـیغ تـیز شد بـااو بـسـر بـازی مکن »
اوچـو بـلـبـل تـو چـو زاغـی سـیف فـرغـانـی بـروشـرم دار ای زاغ بــا بــلـبــل هـم آوازی مـکـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج