فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٣٧١: دلبرا عشق تو نه کار منست

دلبـرا عـشـق تـو نه کـار منسـتوین که دارم نه اخـتـیار منستآب چــشــم مــن آرزوی تــوبـــودآرزوی تــو درکــنــار مــنــســتآنچـه ازلـطـف ونیکـویی درتـس…

دلبـرا عـشـق تـو نه کـار منسـتوین که دارم نه اخـتـیار منست
آب چــشــم مــن آرزوی تــوبـــودآرزوی تــو درکــنــار مــنــســت
آنچـه ازلـطـف ونیکـویی درتـسـتهـمـه آشـوب روزگـار مـنـسـت
تـا غـمت در درون سـینه ماسـتمرگ بـیرون در انتـظـار منسـت
عـشـق تــا چــنـگ در دل مـن زدمـطـربـش نالـهای زار مـنسـت
شـب زافـغـان من نمی خـسـبـدهر کـرا خـانه در جـوار مـنسـت
خـار تــو در ره مـنـسـت چــو گـلپـای من در ره تـو خـار منسـت
دوش سلطان حسنت از سر کبربـا خـیالت کـه یار غـار منسـت
سـخـنی در هلاک من می گفتغم عشق تو گفت کار منست
سـیف فـرغـانـی ازسـر تـسـلـیمبـا غم تـو که غمگسـار منست
گـفـت گـرد مـن از مـیـان بــرگـیـرکـه هوا تـیره از غـبـار مـنسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج