فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٣٧٠: آه درد مرا دوا که کند

آه درد مــــرا دوا کــــه کــــنـــدچــاره کــارم ای خــدا کـه کــنـدچـون مرا دردمند هجـرش کـردغـیـر وصــلـش مـرا دوا کـه کـنـداز خدا وصل اوست حاجت من…

آه درد مــــرا دوا کــــه کــــنـــدچــاره کــارم ای خــدا کـه کــنـد
چـون مرا دردمند هجـرش کـردغـیـر وصــلـش مـرا دوا کـه کـنـد
از خدا وصل اوست حاجت منحـاجـت مـن جـز او روا کـه کـنـد
من بـدسـت آورم وصالش لیکمـلـک عـالـم بـمـن رها کـه کـند
دادن دل بـــدو صـــواب نــبـــوددرجهان جز من این خطا که کند
لـایقـسـت اوبـهر وفـا کـه کـنمراضـیم مـن بـهـر جـفـا کـه کـنـد
دی مــرا دیـد داد دشــنــامــیاینچـنین لطف دوسـت بـاکه کند
ای تـوانـگـر بـحـسـن غـیر ازتـوجـود بـا همچـو من گدا کـه کـند
وصل تـو دولتـیسـت تـا که بـردذکـر تـو طـاعـتـیسـت تـا که کند
جـان بـمرگ ار زتـن جـدا گـرددمهرت از جـان مـن جـدا کـه کـند
سیف فرغانی از سـر این کویچون تـو رفتـی حدیث ما که کند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج