فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣٦

تــرا کــه از پــی دنــیـا ز دل غــم دیـن رفــتز مــال چــنـدان مـانـد و ز عــمـر چــنـدیـن رفــتبــرای دنــیــی فــانــی ز دســت دادی دیــننــکــرد د…

تــرا کــه از پــی دنــیـا ز دل غــم دیـن رفــتز مــال چــنـدان مـانـد و ز عــمـر چــنـدیـن رفــت
بــرای دنــیــی فــانــی ز دســت دادی دیــننــکــرد دنــیــا بـــا تـــو بـــقــا ولــی دیــن رفـــت
چــراغ فــکـر بــرافــروز و در ضــمـیـر بــبــیـنکه پس چه ماند از آن کس که از تو پیشین رفت
ز خـانـه تــا در مـسـجـد نـیـامـد از پــی دیـنولــیــکــن از پـــی دنــیــا ز روم تــا چــیــن رفــت
نه گـنـد بـخـل ازین سـروران مـمـسـک شـدنـه بــوی نـفــط ازیـن اشــتــران گــرگــیـن رفــت
بــدسـت مـردم بـی خـیـر مـال و مـلـک بــودعــروس بــکــر کــه انــدر فــراش عــنــیـن رفــت
ایـا مـقـیـم ســرا زآن سـفـر هـمـی انـدیـشکـه از سـرای بــرآیـد فـغـان کـه مـسـکـیـن رفـت
اگــر چـــه جـــامــه درد وارث و کــنــد نــالــهبــمـانـد وارث شـادان و خـواجــه غـمـگـیـن رفـت
یقـین شـنـاس کـه مـنزل بـغـیر دوزخ نیسـتبـر آن طـریـق کـه آن کـوربــخـت خـود بـیـن رفـت
بــدیـن عــمـل نـتــوانـد رهـیـد در مــحــشــرکـه در مـصــاف نـشــایـد بــتــیـغ چــوبــیـن رفـت
مـیـان مـسـنـد اقـبــال و چـار بــالـش بـخـتچـو گشت خـواجـه ممکن چـو یافت تـمکین رفت
وگر بـرفـت و نرفـتـی چـو دیگران دو سـه روزنـه تــو بــمـانـدی آخــر نـه او نـخــسـتــیـن رفـت
ز حکم میر شهان کو شکست پشت شهانمـتـاب روی کـه ایـن حـکـم بــر سـلـاطـیـن رفـت
ســریـر دولـت سـلـجــوقـیـان بــمـرو نـمـانـدشـکـوه و هـیـبــت مـحــمـودیـان ز غـزنـیـن رفـت
بـسـوی اشـکم گورای پـسـر ز پـشـت زمینبــســا کـه رســتــم و اســفـنـدیـار رویـیـن رفـت
چـو روبـه اربــدغـا (چـیـر) بــود سـام نـمـانـدچــو بــیـژن اربــوغــاشــیــر بــود گــرگــیـن رفــت
بــپــای مـرگ لـگـدکـوب کـیـســت آن سـرورکــه در طــریــق تــنــعــم بــکــفــش زریـن رفــت
گدای کوی که میخـواست نان ز در بـگذشتامـیـر شـهـر کـه مـیـخــورد جــام نـوشـیـن رفـت
ز قـبــر مـحـنـت او خـارهـای بـی گـل رسـتز قــصــر دولــت او نــقــشــهـای رنــگــیـن رفــت
ز صـفـحـه رخ او خـط هـمـچـو عـنـبـر ریـخـتز روی چــون گـل او نـقـطـهـای مـشــکـیـن رفـت
بــنـیـکــنــامــی فــرهـاد جــان شــیـریـن دادبــتـلـخ کـامـی خـسـرو نـمـانـد و شـیـریـن رفـت
مـکـن جـوانـی ازین بـیـش سـیـف فـرغـانـیکـه پــیـری آمـد و عـمـرت بــحــد ســتــیـن رفـت
زهی سـعـادت آن مقـبـلـی کـه از سـر جـودبـمـهر بـا همـه احـسـان نـمـود و بـی کـین رفـت
دعــای نـیـک ز اصــنـاف خــلـق در عـقـبــشچــنـانـکــه در پــی الــحــمـد لـفــظ آمـیـن رفــت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج