فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٦٩: چون کنم ای جان مرااز چون تو یاری چاره نیست

چون کنم ای جان مرااز چون تو یاری چاره نیستغمخـور عشقم مرااز غمگسـاری چـاره نیستگـرچـه عـشـقـت چـاره دارد ازهـزاران همـچـو مـاچـاره مـا کـن کـه مـارااز…

چون کنم ای جان مرااز چون تو یاری چاره نیستغمخـور عشقم مرااز غمگسـاری چـاره نیست
گـرچـه عـشـقـت چـاره دارد ازهـزاران همـچـو مـاچـاره مـا کـن کـه مـاراازتـو بـاری چـاره نیسـت
پـــایــدار آمــد ســر زلــفــت بـــدســت دیــگــرانآخـر اندر چـنگ مـا از چـند تـاری چـاره نیسـت
تـن بـزن در هجـر او ای دل که اندر کـوی عـشـقتـا بـدانی قدر وصـل از انتـظـاری چـاره نیسـت
از ســر رحــم ای رفــیـقـان بــنـده را یـاری کـنـیـدکـین زپـا افـتـاده را از دسـتـیاری چـاره نیسـت
راحــت دیـدار جــانـان نـیـســت بــی رنـج رقــیـبهرکجـا بـاشد گلی آنجـا ز خاری چـاره نیست
بـی گـمـان چـون موکـب سـلـطـان جـایی بـگـذرددیـده نـظــارگـی رااز غــبــاری چــاره نـیـســت
در شـب وصـلش بـسـی اندیشـه کـردم از فـراقهر که می نوشید او را از خماری چاره نیست
در جـهان افسـانه یی شد سیف فرغانی بـعشقعاشقان هستـند لیک از نامداری چاره نیست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج