فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣٦٥: دلبرم عزم سفرکردو روان خواهدشد

دلبـرم عـزم سـفـرکـردو روان خـواهدشـددردلـم آنـچـه همـی گـشـت چـنـان خـواهدشـداوچـو آبـسـت ومـن سـوخـتـه بـادیـده تـرخــشـک لـب مـانـدم وآن آب روان خـ…

دلبـرم عـزم سـفـرکـردو روان خـواهدشـددردلـم آنـچـه همـی گـشـت چـنـان خـواهدشـد
اوچـو آبـسـت ومـن سـوخـتـه بـادیـده تـرخــشـک لـب مـانـدم وآن آب روان خــواهـدشــد
بـود بـیگـانه زمن چـون بـر من نامـده بـوداز بــرم چــون بــرود بــاز هــمــان خــواهــدشــد
ازپـی گریه مرا چشم شود جـمله مساموزپـــی نــالــه مــرا مــوی زبـــان خــواهــدشــد
می رود نیستش اندیشه که مردم گویندکـه فـلـان کـشـتــه هـجـران فـلـان خـواهـدشـد
دلـبـرا در دل مـن از غـم تـو سـوداییسـتکـه مـرا جــان ســر انـدر ســر آن خــواهـدشــد
جان من بـودی وچون نیست رفتـن کردیاز من دل شده شک نیست که جان خواهدشد
دیده چـون روی تـو می دید دلم فارغ بـودچـون زچـشـمـم بــروی دل نـگـران خـواهـدشـد
از بــرای دل تــو غـصـه هـجــرت بــخــورمور چــه جــانـیـم دریـن غـصـه زیـان خـواهـدشـد
بـرمـن ازبــار فـراقـت چـو عـنـان بـرتـابـیدل مـن هـمـچــو رکــاب تــو گـران خــواهـدشــد
دل که در حوصله انده تـو یک لقمه استتــا غـم تــو بــخـورد جـمـلـه دهـان خـواهـدشـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج