فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٣٥

برون زین جهان یک جهانی خوشستکه این خـار و آن گلستـانی خـوشستدریـــن خـــار گـــل نـــی و مـــا انـــدروچـو بـلبـل که در بـوستـانی خـوشستسـوی کـوی جـان…

برون زین جهان یک جهانی خوشستکه این خـار و آن گلستـانی خـوشست
دریـــن خـــار گـــل نـــی و مـــا انـــدروچـو بـلبـل که در بـوستـانی خـوشست
سـوی کـوی جـانـان و جـانـهـای پــاکاگـر مـی روی کـاروانـی خــوشــســت
تـو در شـهـر تــن مـانـده ای تــنـگ دلز دروازه بــیـرون جــهـانـی خـوشـسـت
ز خـود بـگذری، بـی خودی دولتـیستمکان طـی کنی، لامکانی خـوشـسـت
هـــــمـــــایــــان ارواح عـــــشـــــاق رابـرون زین قفـس آشـیانی خـوشـسـت
تـو چـون گـوشـت بـر اسـتـخـوانی دروکه این بـقعه را آب و نانی خـوشـسـت
ز چـــربـــی دنــیــا بـــشــو دســـت آزسگست آنکه با استخوانی خوشست
اگـر چـه تــو هـسـتـی دریـن خـاکـدانچـو مـاهی کـه در آبـدانی خـوشـسـت
کــــم از کــــژدم کــــور و مـــار کــــریگـرت عـیش در خـاکـدانی خـوشـسـت
مــگــو انـدریـن خــیـمـه بــی ســتــونکـه در خـرگهی تـرکـمانی خـوشـسـت
هـم از نـیـش زنـبــور شــد تــلـخ کــامگر از شهد کس را دهانی خـوشـسـت
بــعـمـری کـه مـرگـسـت انـدر قـفـاشنـگـویم کـه وقـت فـلـانـی خـوشـسـت
تــوان گــفــت اگــر بـــهــر آویــخــتـــندل دزد بــر نــردبـــانــی خــوشــســت
بــــرو رخـــت در خـــانـــه فـــقـــر نـــهکـه این خـانـه دارالـامـانی خـوشـسـت
کـــه مــرد مــجـــرد بـــود بـــر زمــیــنچـو عیسی که بـر آسمانی خوشست
بـــهــر صـــورتـــی دل مــده زیــنــهــارمـگـو مـر مـرا دلـسـتـانـی خـوشـسـت
بـخوش صورتـان دل سپـردن خـطاستدل آنجـا گرو کن (که) جانی خوشست
الــهـی تــو از شــوق خــود ســیـف رادلی خوش بـده کش زبـانی خوشست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج